ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

6 ECTS
Αναλυτικός Προγραμματισμός και διασφάλιση ποιό-
τητας στη χημική ανάλυση
Βασικά βήματα στην χημική ανάλυση.
Βασική στατιστική επεξεργασία αναλυτικών δεδο-
μένων. Μετρήσεις και Σφάλματα στην αναλυτική δια-
δικασία, αξιολόγηση επαναληψιμότητας και ακρίβειας.
Βαθμονόμηση. Χαρακτηριστικά ποιότητας αναλυτικών
μεθόδων (αξιοπιστία, ευαισθησία, ανιχνευσιμότητα,
εκλεκτικότητα, διαχωριστότητα).
Διασφάλιση ποιότητας – Έλεγχος αξιοπιστίας (validation)
αναλυτικών μεθόδων
Βελτιστοποίηση αναλυτικών μεθόδων. Πολυπαραμε-
τρική προσέγγιση. Ανάλυση κατά συστάδες (clusteranalysis).
Αναγνώριση μοντέλων (patternrecognition). Δια-
γράμματα ελέγχου (Levey-Jennings). Κανόνες Westgard.
Φασματοσκοπικές τεχνικές αναλύσεως
Βασικές αρχές φασματοσκοπικών τεχνικών (UV-Vis, IR,
MS, NMR). Συνδυαστική εφαρμογή πληροφοριών από
φασματοσκοπικές μεθόδους (UV-Vis, IR, MS, NMR) για τον
έλεγχο της ποιότητας και της ασφάλειας των τροφίμων.
Χρωματογραφικές τεχνικές
Βασικές αρχές και τεχνικές χρωματογραφίας. Εφαρμο-
γές της χρωματογραφίας σε αναλύσεις τροφίμων.
Βιοαναλυτικές και Διάφορες Τεχνικές
Βασικές αρχές βιοαναλυτικών τεχνικών (Elisa, PCR,
κ.λπ.). Εφαρμογές των βιοαναλυτικών τεχνικών σε ανα-
λύσεις τροφίμων.