ΑΡΧΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

6 ECTS

Αρχές εφαρμοσμένης θερμοδυναμικής: θερμοδυνα-
μικά μεγέθη, ανοικτά και κλειστά συστήματα, καμπύλη
ισορροπίας ατμών-υγρού, πίνακες ατμών, θερμοδυνα-
μικές μεταβολές.
Ψυχρομετρία: ψυχρομετρικά μεγέθη ατμοσφαιρικού
αέρα, προσδιορισμός ψυχρομετρικής κατάστασης, ψυ-
χρομετρικοί χάρτες, παραδείγματα εφαρμογές.
Ισοζύγια μάζας και ενέργειας: νόμοι διατήρησης μάζας
και ενέργειας, δόμηση διαγραμμάτων ροής, επίλυση του
συστήματος εξισώσεων, παραδείγματα εφαρμογών στη
βιομηχανία τροφίμων.
Μηχανική ρευστών: στρωτή και τυρβώδης ροή, εξι-
σώσεις συνέχειας και Bernoulli, ρεολογική συμπεριφο-
ρά ρευστών τροφίμων (Νευτωνικά και μη Νευτωνικά
ρευστά).
Μετάδοση θερμότητας: μετάδοση θερμότητας σε
μόνιμη κατάσταση, αγωγή, μεταφορά και ακτινοβολία,
σύνθετη μετάδοση και εναλλαγή θερμότητας, μετάδοση
θερμότητας σε μη μόνιμη κατάσταση, Νόμος Fourrier,
θερμική διαχυτότητα, αναλυτική και αριθμητική επίλυση
της εξίσωσης Fourrier, νομογραφήματα και παραδείγ-
ματα εφαρμογών.
Θερμική επεξεργασία: παστερίωση και εμπορική απο-
στείρωση, γενική και μαθηματική μέθοδος, αρχές και
μηχανολογικός εξοπλισμός.
Ασηπτική επεξεργασία: Αποστείρωση τροφίμου (HTST,
UΗΤ), αποστείρωση μέσων συσκευασίας, συστήματα
ασηπτικής επεξεργασίας/συσκευασίας.
Ψύξη τροφίμων: ασφάλεια της ψυκτικής αλυσίδας και
ποιότητα των τροφίμων.
Κατάψυξη τροφίμων: θεωρία κρυστάλλωσης του νε-
ρού και επίδραση της ταχύτητας κατάψυξης στην ποι-
ότητα των τροφίμων, υπολογισμός και πρόβλεψη του
χρόνου κατάψυξης (Plank, Nagaoka, Pham), επιλογή
μηχανολογικού εξοπλισμού, απόψυξη.