ΧΗΜΙΚΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

6 ECTS

Διατροφικές κρίσεις, προβλήματα και τεχνολογικές
δυνατότητες. Μικροβιολογική αλλοίωση των τροφίμων
Ενδογενείς, εξωγενείς παράγοντες ανάπτυξης και επιβί-
ωσης των μικροοργανισμών. Χημικοί Κίνδυνοι. Αναδυό-
μενοι κίνδυνοι για την ασφάλεια των τροφίμων.
Προαπαιτούμενα
Προετοιμασία για την εισαγωγή του Συστήματος
HACCP. Προαπαιτούμενα προγράμματα υγιεινής (GMP,
GHP). Έλεγχος μιασμάτων και ατομική υγιεινή. Ορθή
Εργαστηριακή Πρακτική. Σχεδιασμός και κατασκευή
εγκαταστάσεων τροφίμων. Βασικές προδιαγραφές ενός
συστήματος ιχνηλασιμότητας. Η σημαντικότητα της δι-
εργασίας ανάλυσης κινδύνων. Food Fraud, Food Defense
και Βιοτρομοκρατία.