ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

5 ECTS
Διαχείριση Ποιότητας: Το σύστημα διαχείρισης ποιό-
τητας και οι διεργασίες του, Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
(Total Quality Management – TQM), Διοίκηση Ποιότητας
και Διαχείριση Πελατών.
Εργαλεία: Νομοθεσία Τροφίμων. Ποιότητα νερού αν-
θρώπινης κατανάλωσης – Νομοθεσία. Ασφάλεια ψυκτι-
κής αλυσίδας και ποιότητα τροφίμων. Σύγχρονες τάσεις
στην ανίχνευση της νοθείας τροφίμων. Προγραμματισμός
σχεδιασμού και ανάπτυξης προϊόντων. Διακίνηση και χει-
ρισμός υλικών και αγαθών. Εισαγωγή στα μοντέλα δια-
χείρισης λήψεων αποφάσεων. Διαχείριση Διαδικασιών/
Διεργασιών. Διάταξη Εγκαταστάσεων (Facility Layout).