ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

6 ECTS

Αφυδάτωση τροφίμων: Είδη και μηχανισμοί ξήρανσης,
καμπύλη ξήρανσης, μοντέλα πρόβλεψης της καμπύλης
ξήρανσης, φυσικοχημικές μεταβολές κατά την ξήρανση,
μηχανολογικός εξοπλισμός.
Συμπύκνωση τροφίμων με εξάτμιση: Είδη εξατμι-
στήρων και χρήσεις τους στην επεξεργασία τροφίμων,
ανύψωση σημείου ζέσεως, σχεδιασμός εξατμιστήρων
μιας και πολλών βαθμίδων, επίδραση εξάτμισης στην
ποιότητα των τροφίμων.
Συμπύκνωση τροφίμων με κατάψυξη: Κρυστάλλωση
του νερού, διαγράμματα φάσεων υδατικών διαλυμάτων,
ταπείνωση σημείου πήξεως, εφαρμογές, μηχανολογικός
εξοπλισμός.
Συμπύκνωση με μεμβράνες: αντίστροφη ώσμωση,
υπερδιήθηση, ηλεκτροδιαπίδυση, εφαρμογές στη τε-
χνολογία τροφίμων.
Εξώθηση τροφίμων: Θεωρία της εξώθησης, είδη εκ-
βολέων, επίδραση των συνθηκών παραγωγής (πίεση,
θερμοκρασία, στροφές, σύσταση) στα εξωθημένα προ-
ϊόντα, εφαρμογές στη τεχνολογία τροφίμων.
Ακτινοβόληση τροφίμων: Ιοντίζουσα ακτινοβολία,
θεωρία, επίδραση στους μικροοργανισμούς και τα τρό-
φιμα, εφαρμογές στη τεχνολογία τροφίμων.
Τροποποιημένες ατμόσφαιρες: Μέθοδοι δημιουργίας,
αέρια, μηχανολογικός εξοπλισμός, υλικά συσκευασίας,
μικροβιολογία συσκευασιών τροποποιημένης ατμό-
σφαιρας.
Εφαρμογή τροποποιημένης ατμόσφαιρας σε αναπνέ-
οντες ιστούς: Στοιχεία μετασυλλεκτικής φυσιολογίας,
μαθηματικά μοντέλα πρόβλεψης σύστασης τροποποιη-
μένης ατμόσφαιρας, υλικά και συστήματα συσκευασίας.
Επεξεργασία με μικροκύματα και ραδιοσυχνότητα:
Βασικές αρχές, παραγωγή και κατανομή μικροκυμά-
των, μηχανισμοί απορρόφησης, διηλεκτρικές ιδιότητες
τροφίμων, επίδραση στην ποιότητα και ασφάλεια των
τροφίμων, εφαρμογές στην επεξεργασία τροφίμων.
Καινοτόμες μέθοδοι επεξεργασίας και συντήρησης:
Επεξεργασία με υψηλή πίεση, με παλμικά ηλεκτρικά πε-
δία, με παλμικό φώς, με υπερήχους, ωμική θέρμανση,
ωσμωτική αφυδάτωση.
Ενεργές και «Έξυπνες» Συσκευασίες Τροφίμων: Συστή-
ματα απορρόφησης και εκπομπής, αυτοθερμαινόμενες
και αυτοψυχόμενες συσκευασίες, RFID, χρονοθερμο-
κρασιακοί δείκτες, δείκτες ποιότητας και ασφάλειας
του τροφίμου.
Κινητική Υποβάθμισης Ποιότητας και Χρόνος Ζωής
των Τροφίμων: Παράγοντες υποβάθμισης της ποιότητας
των τροφίμων, κινητική αντιδράσεων υποβάθμισης, μο-
ντέλα πρόβλεψης διάρκειας ζωής, πειραματικός προσ-
διορισμός διάρκειας ζωής.