ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

30 ECTS

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (ΜΔΕ)
Κατά την έναρξη του 3ου εξαμήνου σπουδών του
Προγράμματος, κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής καλείται
να επιλέξει θέμα Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασί-
ας και τον επιβλέποντα καθηγητή, από λίστα θεμάτων
που έχουν εγκριθεί από τη Συνέλευση του Τμήματος και
γνωστοποιούνται στους φοιτητές από τη Συντονιστική
Επιτροπή στο τέλος του 2ου εξαμήνου σπουδών. Η Συ-
ντονιστική Επιτροπή μπορεί επίσης να κάνει δεκτό αίτη-
μα φοιτητή για εκπόνηση ΜΔΕ σε θέμα ειδικού ενδιαφέ-
ροντος, ύστερα από αίτηση του υποψηφίου στην οποία
αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος της διπλωματικής
εργασίας και ο επιβλέπων, και στην οποία επισυνάπτεται
περίληψη της προτεινόμενης εργασίας.
Η Συντονιστική Επιτροπή ορίζει τον επιβλέποντα της
εργασίας και συγκροτεί την τριμελή εξεταστική επιτροπή
για την έγκριση της εργασίας, ένα από τα μέλη της οποίας
είναι και ο επιβλέπων (παρ. 4, άρθρο 34, ν. 4485/2017).
Ο επιβλέπων της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργα-
σίας μπορεί να είναι μέλος Δ.Ε.Π. ΑΕΙ/ΑΤΕΙ της ημεδαπής
ή της αλλοδαπής στη βαθμίδα του Καθηγητή, του Ανα-
πληρωτή Καθηγητή, του Μόνιμου Επίκουρου Καθηγη-
τή, Ομότιμος Καθηγητής, Αφυπηρετήσαν μέλος Δ.Ε.Π.,
Ερευνητής Α΄, Β΄, Γ΄ Βαθμίδας και μέλος Ε.ΔΙ.Π..
Τα μέλη της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής μπορεί
να είναι Μέλη Δ.Ε.Π. όλων των βαθμίδων ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της
ημεδαπής ή της αλλοδαπής συμπεριλαμβανομένων και
των επί θητεία, Ομότιμοι Καθηγητές, Αφυπηρετήσαντα
μέλη Δ.Ε.Π., Ερευνητές Α΄, Β΄ και Γ΄ Βαθμίδας και μέλη
Ε.ΔΙ.Π., καθώς και κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος.
Το αντικείμενο της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργα-
σίας μπορεί να έχει ερευνητικό ή ανασκοπικό χαρακτήρα
και πρέπει να είναι πρωτότυπο. Η διάρκεια εκπόνησης
της ΜΔΕ αντιστοιχεί σε ένα εξάμηνο σπουδών. Σε εξαιρε-
τικές περιπτώσεις, και μετά από αιτιολογημένη εισήγηση
του επιβλέποντος και της ΣΕ, η Συνέλευση του Τμήματος
μπορεί να εγκρίνει την παράταση του χρόνου αυτού για
ένα ακόμη εξάμηνο. Η γλώσσα συγγραφής της ΜΔΕ μπο-
ρεί να είναι η ελληνική ή η αγγλική.
Για να εγκριθεί η ΜΔΕ, ο φοιτητής οφείλει να την υπο-
στηρίξει προφορικά ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής
(παρ. 4, άρθρο 34, ν. 4485/2017) και ανοικτού ακροα-
τηρίου στο οποίο προσκαλούνται όλοι οι διδάσκοντες
και φοιτητές του ΠΜΣ. Ακολουθούν ερωτήσεις από την
τριμελή εξεταστική επιτροπή, η οποία αξιολογεί τόσο
την προφορική παρουσίαση όσο και το κείμενο της δι-
πλωματικής εργασίας. Κριτήρια βαθμολόγησης της ΜΔΕ
αποτελούν η επιστημονική επάρκεια και πρωτοτυπία
της εργασίας, η γραπτή και προφορική παρουσίαση του
αντικειμένου, η βιβλιογραφική κάλυψη του θέματος και
οι απαντήσεις του φοιτητή στις ερωτήσεις της εξεταστι-
κής επιτροπής.
Τεύχος Β’ 4758/24.10.2018 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 57273
Για την έγκριση της διατριβής απαιτείται η σύμφωνη
γνώμη δυο τουλάχιστον μελών της επιτροπής. Κάθε μέ-
λος της επιτροπής βαθμολογεί στην κλίμακα 1-10, με
βάση το πέντε (5). Ο τελικός βαθμός είναι ο μέσος όρος
των τριών βαθμών.
Μετά την εξέταση και έγκρισή της, η διορθωμένη από
τον υποψήφιο διατριβή κατατίθεται στη γραμματεία του
ΠΜΣ σε δυο ανάτυπα.
Οι μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες, εφόσον
εγκριθούν από την εξεταστική επιτροπή, αναρτώνται
υποχρεωτικά στο διαδικτυακό τόπο του Τμήματος Επι-
στήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (άρθρο 34, παρ. 5,
ν. 4485/2017). Επίσης, γίνεται ηλεκτρονική κατάθεση
των διπλωματικών εργασιών στο Ψηφιακό Αποθετήριο,
σύμφωνα με τις αποφάσεις της Συγκλήτου του Πανεπι-
στημίου Δυτικής Αττικής.