ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

6 ECTS

Ανάπτυξη και σχεδιασμός καινοτομικών προϊόντων,
μεθοδολογία και εφαρμογές σχεδιασμού καινοτομικών
προϊόντων. Λειτουργικά τρόφιμα. Βιοτεχνολογία/νανο-
τεχνολογία τροφίμων. Διατροφική επισήμανση – ισχυρι-
σμοι υγείας και νομοθεσία. Εφαρμογή της θεωρίας των
εμποδίων στο σχεδιασμό και ανάπτυξη νέων προϊόντων
τροφίμων. Σχεδιασμός Βιομηχανιών τροφίμων. Τεχνικές
ενθυλάκωσης στα τρόφιμα. Μελέτες περιπτώσεων/σε-
μινάρια (παρουσίαση εργασιών).