ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

6 ECTS

Αισθητηριακοί σχηματισμοί: Βασικά γνωρίσματα και
ταξινόμηση. Οργανοληπτικοί χαρακτήρες και αισθητη-
ριακή αποδοχή τροφίμων. Ολική εμφάνιση. Φύση αρω-
ματικών συστατικών. Γευστικές ποιότητες. Χαρακτηρι-
στικά εξαρτώμενα από τη δομή του τροφίμου. Ανάλυση
του προφίλ της υφής. Οργανοληπτική μεθοδολογία και
ορολογία. Διάκριση αναλυτικών μεθόδων. Επιλογή και
εκπαίδευση δοκιμαστών. Σημασία της οργανοληπτικής
57272 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β’ 4758/24.10.2018
ανάλυσης στην ανάπτυξη προϊόντων τροφίμων. Συνερ-
γασία με προορατικά μοντέλα αλλοίωσης. Εκτίμηση
shelf life. Στρατηγική της οργανοληπτικής ανάλυσης/
πρακτικές θεωρήσεις (στόχοι, διαχείριση σχεδιαζόμε-
νου ελέγχου, επιλογή δείγματος – πληθυσμιακή ομάδα/
προϊόν, ανάλυση και παρουσίαση δεδομένων). Μελέτες
περιπτώσεων (case studies).