ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ

6 ECTS

Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (ΣΔΑΤ)
Εισαγωγή στα Συστήματα Διαχείρισης της Ασφάλειας
Τροφίμων (ΣΔΑΤ). Ο Ρόλος του HACCP στην εξέλιξη και
ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας τροφί-
μων. Ανάπτυξη του Συστήματος HACCP. HACCP και δι-
αχείριση ποιότητας – πρόσφατες εξελίξεις. Case Studies
(Μελέτες Περιπτώσεων).
Case study σε προϊόντα κρέατος
Case study σε γαλακτοκομικά προϊόντα
Case study σε ιχθυηρά
Case study στην παραγωγή ελαιολάδου.
Πιστοποίηση – Διαπίστευση
Εισαγωγή στη Τυποποίηση, Διαπίστευση και Πιστοποί-
ηση (ISO, ΕΣΥΔ, European Accreditation – ΕΑ). Σύστημα
διαπίστευσης εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσε-
ων ISO 17025:2005. Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχεί-
ρισης Ποιότητας Τροφίμων. Η σειρά των προτύπων ISO
9000: ISO 9001:2015. Διεθνές πρότυπο για το ΣΔΑΤ- ISO
22000:2005. Πιστοποίηση κατά το International Food
Standards (I.F.S.) και British Retail Consortium (B.R.C.).
Πιστοποίηση κατά Halal και Kosher. Πιστοποίηση Πε-
ριβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO:14001 και Κανονισμός
ΕΜΑΣ). Σύστημα Διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας
Εργασίας ISO 45001.