ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Κωδικός Μαθήματος:

4061

Semester:

Δ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Προαιρετικά ( ΜΓΥ )

Ώρες:

2

Μονάδες ECTS:

3Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • Κατανοούν τις αρχές της Διοίκησης και Διαχείρισης στη Βιομηχανία τροφίμων
 • Κατανοούν τις ικανότητες που χαρακτηρίζουν τον διαχειριστή
 • Κατανοούν τη σπουδαιότητα της ικανότητας του διοικούντος στον συνδυασμό και παρουσίαση οικονομικών στοιχείων
 • Επικεντρώνουν στις διαδικασίες οργάνωσης των επιχειρήσεων και διαχείρισης
 • Αναπτύσσουν δεξιότητες παρουσίασης οικονομικών αναφορών
 • Προετοιμάζουν και χρησιμοποιούν εσωτερικές οικονομικές και διοικητικές πληροφορίες

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Λήψη αποφάσεων
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Περιγραφή: Αρχές της διοίκησης και διαχείρισης των βιομηχανιών τροφίμων. Δυνατότητες και σπουδαιότητα της σύνδεσης μεταξύ διοίκησης και οικονομικών. Διαδικασίες οργάνωσης επιχειρήσεων.

Αναλυτικότερα το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει:

 1. Εισαγωγή στη Διοίκηση και Διαχείριση
 2. Λειτουργίες της Διοίκησης και Διαχείρισης
 3. Δομές επιχειρήσεων
 4. Χρηματοοικονομική: Ανάλυση – Ερμηνεία
 5. Κέρδη και ζημιές
 6. Προετοιμασία και χρήση λογιστικών στοιχείων
 7. Κατάρτιση προϋπολογισμού
 8. Αξιολόγηση επενδύσεων στη Βιομηχανία Τροφίμων
 9. Ανάλυση επενδυτικών αποφάσεων
 10. Επενδύσεις και διασφάλιση κεφαλαίων
 11. Ανάλυση των ρίσκων. Εφαρμογές
 12. Χρηματοοικονομική διαχείριση και ρόλος Οικονομικών Διαχειριστών

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 1. Robbins Stephen P., Decenzo David A., Coulter Mary (2017). Διοίκηση επιχειρήσεων, Αρχές και εφαρμογές. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΕ
 2. Williams Kate,Johnson Bob (2005). Εισαγωγή στο μάνατζμεντ, Ένας πρακτικός οδηγός ανάπτυξης. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΕ
 3. Στειακάκης Εμμανουήλ- Κωφίδης Νίκος (2016).Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΖΙΟΛΑ
 4. Jeffrey H. Dorfman (2013). Economics and Management of the Food Industry. Routledge Textbooks in Environmental and Agricultural Economics