Έρευνητικά Εργαστήρια

Στο τμήμα έχουν ιδρυθεί δύο ερευνητικά εργαστήρια:

  • Το Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων και Ποτών – Ε.Ε.Π.Α.Τ.Π. με ΦΕΚ Ίδρυσης
  • Το Εργαστήριο Χημείας, Ανάλυσης και Σχεδιασμού Διεργασιών Επεξεργασίας Τροφίμων – Ε.Χ.Α.Σ.Δ.Ε.Τ. με ΦΕΚ Ίδρυσης

Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων και Ποτών – Ε.Ε.Π.Α.Τ.Π.

Εργαστήριο Χημείας, Ανάλυσης και Σχεδιασμού Διεργασιών Επεξεργασίας Τροφίμων – Ε.Χ.Α.Σ.Δ.Ε.Τ.