ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

Πρόεδρος Τμήματος: Ζουμπουλάκης Παναγιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής
Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος: Χούχουλα Δήμητρα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια