ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

1. Σκοπός του Τμήματος

Σκοπός του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων είναι η παροχή υψηλής ποιότητας σπουδών για την εκπαίδευση επιστημόνων οι οποίοι θα διαθέτουν υψηλού επιπέδου γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες στην Επιστήμη και στην Τεχνολογία των Τροφίμων, δίνοντας έμφαση σε τομείς, όπως η μικροβιολογία τροφίμων, η χημεία και η ανάλυση τροφίμων, η επεξεργασία, συντήρηση και συσκευασία τροφίμων, η διασφάλιση ποιότητας, η τεχνολογία φυτικών και ζωικών προϊόντων τροφίμων, κλπ.
Το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων επιτυγχάνει τον σκοπό του υιοθετώντας σύγχρονες και καινοτόμες διεθνείς πρακτικές στο Πρόγραμμα Σπουδών του, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, προσαρμοσμένων τόσο στη διεθνή όσο και την ελληνική πραγματικότητα. Το νέο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμό 4/24-05-2018 Συνέλευση του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, έχει σχεδιασθεί ώστε να αναπτύσσεται μέσα από σύγχρονο και ολοκληρωμένο αναλυτικό περίγραμμα μαθημάτων και λοιπών δραστηριοτήτων εκπαίδευσης, αξιοποιώντας, συνθέτοντας και εξελίσσοντας τη διεθνή τεχνογνωσία.
Ειδικότερα, το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος αποσκοπεί:

  • στην παροχή υψηλής ποιότητας ανώτατης εκπαίδευσης σε θεωρητικό και σε εργαστηριακό επίπεδο,
  • στη συνεχή παρακολούθηση των νέων εξελίξεων της επιστήμης, της έρευνας και της τεχνολογίας και στην προσαρμογή του εκπαιδευτικού αντικειμένου σε αυτές,
  • στην απόκτηση μιας ευρείας κατανόησης της επιστήμης τροφίμων, και των εξειδικευμένων πεδίων της χημείας, μικροβιολογίας, επεξεργασίας – συντήρησης και διασφάλισης ποιότητας των τροφίμων.
  • στην απόκτηση ικανοτήτων από τους αποφοίτους, οι οποίες θα τους επιτρέπουν να ανταποκριθούν επιτυχώς σε κάθε ανταγωνιστικό εργασιακό περιβάλλον στο χώρο των Τροφίμων με πολύ καλές προοπτικές επαγγελματικής σταδιοδρομίας,
  • στην απόκτηση γνώσεων από τους αποφοίτους, οι οποίες τους δίνουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν με επιτυχία προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών σε ΑΕΙ της Ελλάδας και του εξωτερικού.

 

2. Γιατί να σπουδάσω στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων;

Περιγραφή Πτυχιούχου

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής θα διαθέτουν σύγχρονες, υψηλού επιπέδου επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες, θα γνωρίζουν την επιστημονική μεθοδολογία και θα είναι σε θέση να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά σε όλους τους τομείς των Επιστημών Τροφίμων. Ειδικότερα, οι πτυχιούχοι του Τμήματος, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, είτε ως στελέχη επιχείρησης ή οργανισμού του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, θα έχουν τη δυνατότητα:

  • Να επανδρώνουν, ως υψηλόβαθμα στελέχη, θέσεις ευθύνης και λήψης αποφάσεων σε επιχειρήσεις επεξεργασίας, τυποποίησης, αποθήκευσης, διανομής και εμπορίας τροφίμων, δραστηριοποιούμενοι στον προγραμματισμό και την οργάνωση της παραγωγής, στην εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων διαχείρισης ποιότητας, στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τον έλεγχο προϊόντων.
  • Να απασχολούνται ως τεχνικοί σύμβουλοι σε επιχειρήσεις παροχής μελετητικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών στη βιομηχανία τροφίμων, αξιοποιώντας την υφιστάμενη τεχνογνωσία και τις σύγχρονες εξελίξεις στον κλάδο.
  • Να στελεχώνουν δημόσιους οργανισμούς και κρατικούς φορείς ελέγχου και πιστοποίησης τροφίμων, ερευνητικά κέντρα και εκπαιδευτικά ιδρύματα.
  • Να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε επίπεδο Μεταπτυχιακών Σπουδών και απόκτησης Διδακτορικού Διπλώματος στο οικείο Τμήμα ή άλλα Ιδρύματα της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

 

3. Επιστημονική επάρκεια

Το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχολής Επιστημών Τροφίμων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στηρίζεται σε διδάσκοντες με διεθνώς αναγνωρισμένο επιστημονικό και επαγγελματικό κύρος, που αξιοποιώντας τις σύγχρονες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό του, εφαρμόζουν κατάλληλες παιδαγωγικές πρακτικές ώστε το μαθησιακό περιβάλλον να συνδέει την προπτυχιακή εξειδίκευση με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς.

 

4. Μεταπτυχιακές Σπουδές

Το Τμήμα οργανώνει ένα (1) αυτοδύναμο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»

 

5. Διδακτορικές Σπουδές

Το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων προσφέρει από το 2018 3ο κύκλο σπουδών (Διδακτορικό Δίπλωμα). Σήμερα στο Τμήμα εκπονούν έρευνα οκτώ (8) Υποψήφιοι Διδάκτορες, υπό την επίβλεψη των μελών ΔΕΠ του Τμήματος.

 

6. Έρευνα

Το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων διαθέτει δύο (2) θεσμοθετημένα Ερευνητικά Εργαστήρια , στις δραστηριότητες των οποίων εμπλέκει ενεργά τους φοιτητές του ήδη από το προπτυχιακό επίπεδο σπουδών.