ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Κωδικός Μαθήματος:

7041

Semester:

Ζ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

3Καθηγητές Μαθήματος

ΤΣΑΚΑΛΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει:

 • Να γνωρίσουν την ενοποιημένη προσέγγιση για την παραγωγή υγιεινών και ασφαλών τροφίμων στην παγκόσμια τροφική αλυσίδα.
 • Να είναι εξοικειωμένοι με τα εργαλεία διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων όπως εφαρμόζονται παγκοσμίως, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάλυση κινδύνου.
 • Να γνωρίζουν τις καλές πρακτικές εφαρμογής κανόνων υγιεινής σε όλες τις επιχειρήσεις τροφίμων και να κατανοούν την εφαρμογή τους και τα μέσα ελέγχου της τήρησής τους.
 • Να είναι εξοικειωμένοι με τους πρόσθετους ειδικούς κανόνες υγιεινής που πρέπει να εφαρμόζονται σε συγκεκριμένες κατηγορίες τροφίμων.

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προαγωγή της κριτικής, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 • Αυτόνομη Εργασία
 • Ομαδική Εργασία
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. Εισαγωγή στις Ορθές Πρακτικές Υγιεινής
 2. Διεθνής Κώδικας Πρακτικής (FAO CODEX ALIMENTARIUS): Γενικές αρχές υγιεινής τροφίμων στην τροφική αλυσίδα
  -Πρωτογενής Παραγωγή
  -Εγκαταστάσεις: σχεδιασμός και διάταξη
  -Έλεγχος Λειτουργίας
  -Εγκαταστάσεις: συντήρηση και υγιεινή
  -Εγκαταστάσεις: Υγιεινή του προσωπικού
  -Μεταφορά
  -Πληροφορίες προϊόντος και Ενημέρωση των Καταναλωτών
 3. Εργαλεία Διαχείρισης Κινδύνων Τροφίμων και Ασφάλειας Τροφίμων / HACCP
 4. Κανόνες σχεδιασμού και κατασκευής μονάδων παραγωγής τροφίμων
 5. Χειρισμός προϊόντων & αποθήκευση τροφίμων
 6. Καθαρισμός & Απολύμανση
 7. Μυοκτονία – Απεντόμωση
 8. Ατομική Υγεία & Υγιεινή Προσωπικού
  -Ειδικοί κανόνες υγιεινής ανά κατηγορία τροφίμων

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 1. Καλογρίδου-Βασιλειάδου (1999): Κανόνες ορθής υγιεινής πρακτικής για τις επιχειρήσεις τροφίμων, University Studio Press
 2. Codex Alimentarius FAO-WHO