Αποδοχή αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφιοτήτων για το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων

Αποδοχή αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφιοτήτων για το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΕΕ 06 06 02 2024 Θ. 7.15 ΨΤΨΟ46Μ9ΞΗ-ΞΝΙ

22_Τεχνολογίας Τροφίμων_Συνέλευση

22_Τεχνολογίας Τροφίμων_πρακτικό αξιολόγησης (1)

22_Τεχνολογίας Τροφίμων_διαβιβαστικό