Ορισμός Κριτηρίων Επιλεξιμότητας και Τιμών συντελεστών Βαρύτητας που αφορούν την Προκήρυξη για Πρόσληψη Ακαδημαϊκών Υποτρόφων 2022-23