ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Κωδικός Μαθήματος:

7053

Semester:

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΟΜΑΔΑ Α

Κατηγορία:

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

2

Μονάδες ECTS:

3Καθηγητές Μαθήματος

ΣΤΡΑΤΗ ΕΙΡΗΝΗ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

 • Γνωρίζει τη φύση, τις πηγές, τις μεθόδους και τεχνικές επεξεργασίας και διαχείρισης των αποβλήτων
 • Γνωρίζει την ανάκτηση υποπροϊόντων από απόβλητα της βιομηχανίας τροφίμων
 • Αναλύει και υπολογίζει τα βασικά στοιχεία των διεργασιών επεξεργασίας και ανάκτησης προϊόντων από απόβλητα τροφίμων
 • Κάνει προκαταρκτικό σχεδιασμό των εγκαταστάσεων επεξεργασίας αποβλήτων

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Λήψη αποφάσεων

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. Ρύποι, ορισμοί-περιγραφή ρυπαντικών φορτίων.
 2. Δημιουργία αποβλήτων της βιομηχανίας τροφίμων.
 3. Τύποι στερεών αποβλήτων.
 4. Επιλογές διαχείρισης αποβλήτων και η εφαρμογή τους στη βιομηχανία τροφίμων (π.χ. μείωση της πηγής, επαναχρησιμοποίηση, ανάκτηση, ανακύκλωση, κομποστοποίηση, κ.λπ.).
 5. Ανάπτυξη, χρήση και διαχείριση βιοαποικοδομήσιμων πολυμερών.
 6. Τύποι υγρών αποβλήτων
 7. Βιολογικές διεργασίες επεξεργασίας (αερόβιες, αναερόβιες, ενεργοποιημένη ιλύς, κ.λπ.).
 8. Χημικές διεργασίες
 9. Αποσκλήρυνση νερού, Απολύμανση, Μεταφορά αερίου και πήξη. Φυσικές διεργασίες. Διαλογή, ανάμιξη, κροκίδωση, καθίζηση, διήθηση, διαχείριση βιομηχανικών αποβλήτων.
 10. Κινητική αντιδραστήρα
 11. Διαχείριση αποβλήτων ανά βιομηχανικό κλάδο (φρούτα & λαχανικά, σιτηρά, κρέας & προϊόντα κρέατος, ψάρια & ιχθυηρά, γάλα & γαλακτοκομικά).
 12. Ανάκτηση υποπροϊόντων από απόβλητα της βιομηχανίας τροφίμων
  -Πηκτίνης
  -Κιτρικό οξύ
  -Ζελατίνη
  -Βιολογικώς δραστικές ουσίες
  -Ζωοτροφές
 13. Κανονισμοί σχετικά με τις επιλογές διαχείρισης αποβλήτων

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 1. Γκέκας Βασίλης, Μπαλτά-Μπρούμα Καλλιόπη Π. (2005). Βιομηχανία τροφίμων & περιβάλλον. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΖΙΟΛΑ
 2. Anil Kumar Anal (2017). Food Processing By-Products and their Utilization. Wiley-Blackwell
 3. Lawrence K. Wang, Yung-Tse Hung, Howard H. Lo, Constantine Yapijakis (2005). Waste Treatment in the Food Processing Industry. CRC Press
 4. Keith W. Waldron (2007). Handbook of Waste Management and Co-Product Recovery in Food Processing. Woodhead Publishing
 5. M. Chandrasekaran (2012). Valorization of Food Processing By-Products. CRC Press