ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Κωδικός Μαθήματος:

1061-1062

Semester:

Α' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΓΥ )

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

4

Καθηγητές Μαθήματος

ΜΠΑΡΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές / τριες θα είναι σε θέση να:

 • Να χρησιμοποιούν το πρόγραμμα Excel και πιο συγκεκριμένα να είναι εξοικειωμένοι με την:
 • διαχείριση κελιών
 • διαχείριση συναρτήσεων (λογικών, στατιστικών, οικονομικών κλπ)
 • δημιουργία γραφικών παραστάσεων
 • χρήση μακροεντολών
 • δημιουργία στατιστικών
 • δημιουργία πινάκων
 • Να χρησιμοποιούν το πρόγραμμα Powerpoint και πιο συγκεκριμένα να είναι εξοικειωμένοι με την:
  -δημιουργία και διαχείριση παρουσίασης
  -εισαγωγή γραφικών παραστάσεων πινάκων και γραφικών
  -χρήση πολυμέσων (βίντεο και ήχου)
 • Να χρησιμοποιούν το πρόγραμμα Word και πιο συγκεκριμένα να είναι εξοικειωμένοι με την:
  -μορφοποίηση κειμένου
  -εισαγωγή πινάκων εικόνων και γραφικών παραστάσεων
  -εισαγωγή μαθηματικών εξισώσεων
  -εισαγωγή παραπομπών (λεζάντες , υποσημειώσεις περιεχόμενα κλπ)
  -εισαγωγή βιβλιογραφίας

 

Γενικές Ικανότητες

 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει:

 1. Excel
  Διαχείριση κελιών, Μορφοποίηση, Προστασία κελιών, Συναρτήσεις, Στατιστικές, Λογικές, Πληροφοριακές, Οικονομικές, Ημερομηνίας/Ώρας, Γραφικές παραστάσεις, Διάγραμμα στήλης/γραμμής, Διάγραμμα διασποράς, Διάγραμμα πίτας, Διαμόρφωση υπό συνθήκη και επικύρωση δεδομένων, Μορφοποίηση, Φίλτρα, Μακροεντολές, Στατιστικά, περιγραφικά στατιστικά (μέσος όρος, διακύμανση), ανάλυση διακύμανσης ANOVA, παλινδρόμηση, δοκιμή t, δοκιμή x τετράγωνο, Συγκεντρωτικοί πίνακες και συγκεντρωτικές γραφικές παραστάσεις
 2. Powerpoint
  Δημιουργία Παρουσίασης, Εισαγωγή διαφανειών, Σχέδια διαφανειών, Διάταξη, Διαχείριση Παρουσίασης, Εισαγωγή εφέ, Σχόλια ομιλητή, Εισαγωγή γραφικών παραστάσεων, πινάκων και γραφικών, Εισαγωγή δεδομένων σε πίνακες, Πίνακες διασυνδεδεμένοι (με Excel), Εισαγωγή / αλλαγή τίτλου γραφικής παράσταση, Διαχείριση λεζάντας γραφικών παραστάσεων, Εισαγωγή εικόνας, Επεξεργασία εικόνας (περικοπή, περιστροφή), Χρήση πολυμέσων, Εισαγωγή βίντεο, Εισαγωγή ήχου
 3. Word
  Μορφοποίηση κειμένου, Γραμματοσειρές (έντονα, πλάγια, χρώμα κλπ), Παράγραφοι (εσοχές, αποστάσεις κλπ), Στήλες, Διάταξη σελίδας, Εισαγωγή πινάκων, εικόνων και γραφικών παραστάσεων, Συγχώνευση / διαχωρισμός κελιών πινάκων, Εισαγωγή εικόνων από υπολογιστή / διαδίκτυο, Διαχείριση γραφικών παραστάσεων (λεζάντα, τίτλους, κλπ), Εισαγωγή μαθηματικών εξισώσεων, Παραπομπές, Λεζάντες εικόνων / πινάκων, Υποσημειώσεις, Πίνακας περιεχομένων, Περιεχόμενα, Ευρετήριο Βιβλιογραφίας, Βιβλιογραφία, Διαχείριση (εισαγωγή, επεξεργασία)

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

Ελληνική

 1. Joan Lambert, C. Frye Ελληνικο Microsoft Office 2016,Εκδόσεις M.Γκιούρδας 2017
 2. Joyce Cox, Joan Lambert Ελληνικό Microsoft Word 2010 Βήμα Βήμα εκδόσεις ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ 2014
 3. Κουτσιαρής, Αριστοτέλης Εφαρμογές πληροφορικής και στατιστικής με τα Windows 10 και Office 2016 Εκδότης: Bookstars Γιωγγαράς 2017

 

Ξενόγλωσση

 1. Kevin Wilson, Essential PowerPoint 2016, Elluminet Press
 2. Jeff L Hutchinson, Comprehensive Excel 2016 – A Step-By-Step Training Guide, Create Space Publishing
 3. Jeff L Hutchinson, Excel 2016 Advanced Features, Create Space Publishing
 4. Lisa A. Bucki, Microsoft Word 2013 Bible The Comprehensive Tutorial Resource, Wiley