ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Κωδικός Μαθήματος:

8031

Semester:

H' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

2

Μονάδες ECTS:

3

Καθηγητές Μαθήματος

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

 • Κατανοεί τα προβλήματα που προκύπτουν από τη μετανάστευση ουσιών από το υλικό συσκευασίας στο τρόφιμο και να γνωρίζει τη σχετική με αυτή τη μετανάστευση νομοθεσία.
 • Κατανοεί τις επιπτώσεις της συσκευασίας στο περιβάλλον και να γνωρίζει τους τρόπους ελαχιστοποίησης των επιπτώσεων μέσω της ανακύκλωσης, της ανάπτυξης βρώσιμων, βιολογικής βάσης και βιοαποικοδομήσιμων υλικών συσκευασίας τροφίμων.
 • Είναι ενήμερος για τις νεώτερες εξελίξεις στη συσκευασία τροφίμων, όπως οι ενεργές & «έξυπνες» συσκευασίες, οι συσκευασίες για νωπά οπωροκηπευτικά και οι συσκευασίες για τρόφιμα που θερμαίνονται σε φούρνο μικροκυμάτων.
 • Εκτιμά τη διάρκεια ζωής συσκευασμένων τροφίμων

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Περιγραφή:
Ενεργές & «έξυπνες» συσκευασίες τροφίμων. Νομοθετικό πλαίσιο για υλικά και μέσα συσκευασίας τροφίμων και ποτών. Αλληλεπιδράσεις συσκευασίας – τροφίμου. Συσκευασία τροφίμων και περιβάλλον. Βρώσιμες συσκευασίες τροφίμων. Βιολογικής βάσης & βιοαποικοδομήσιμα υλικά συσκευασίας τροφίμων. Διάρκεια ζωής συσκευασμένων τροφίμων. Συσκευασία νωπών οπωροκηπευτικών. Συσκευασίες και θέρμανση τροφίμων με μικροκύματα.

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 1. Παπαδάκης, Σ.Ε., (2018). Συσκευασία Τροφίμων, 2η έκδοση, Εκδόσεις ΤΖΙΟΛΑ, Θεσσαλονίκη
 2. Robertson, G.L., (2013). Food Packaging: Principles and Practice, Third Edition, CRC Press, Taylor & Francis Group, Boca Raton, FL.
 3. Lee, D.S., Yam, K.L. and Piergiovanni, L. (2008). Food Packaging Science and Technology, CRC Press, Taylor & Francis Group, Boca Raton, FL.
 4. Yam, K.L. (ed), (2009). The Wiley Encyclopedia of Packaging Technology, 3rd edn., John Wiley & Sons Inc., New York.

 

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 1. Packaging Technology and Science
 2. Food Packaging and Shelf Life
 3. Journal of Packaging Technology and Research
 4. Journal of Food Engineering
 5. Journal of Food Science
 6. Food Additives and Contaminants
 7. Food Technology