ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Κωδικός Μαθήματος:

1021

Semester:

Α' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΓΥ )

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

4Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές / τριες θα είναι σε θέση να:

 • Κατανοούν τις τεχνικές της οικονομικής ανάλυσης και εξοικειωθούν με την εφαρμογή τους στη Βιομηχανία Τροφίμων
 • Γνωρίζουν την παραγωγή και κατανάλωση και ανασκόπηση των τεχνικών που χρησιμοποιούνται στην εκτίμηση της ζήτησης και προσφοράς
 • Γνωρίζουν τη διαμόρφωση τιμών στη βιομηχανία τροφίμων, με έμφαση στο χώρο και το χρόνο, εποχικότητα και αποθέματα, τις επιδράσεις του τόπου εγκατάστασης, καθορισμός τιμών και περιθωρίων κέρδους
 • Κατανοούν την αγορά: λειτουργία, μέλλον, αποτελεσματικότητα

 

Γενικές Ικανότητες

 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Περιγραφή: Οικονομική ανάλυση για τις βιομηχανίες τροφίμων. Θεωρίες κατανάλωσης και παραγωγής. Εκτίμηση της ζήτησης και προσφοράς. Διαμόρφωση τιμών. Εποχικότητα και αποθέματα. Επίδραση της τοποθεσίας. Αγορές, διαμόρφωση αγοράς, δοκιμές αποτελεσματικότητας αγοράς. 

Αναλυτικότερα το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει: 

Εισαγωγή στην ανάλυση προσφοράς και ζήτησης 

Η θεωρία της κατανάλωσης. 

Εφαρμοσμένης ανάλυση της ζήτησης 

– Από την θεωρία στην πράξη 

– Χρονικές σειρές 

– Μελέτες προϋπολογισμού των νοικοκυριών 

Η θεωρία της παραγωγής 

Εφαρμοσμένη ανάλυση της παραγωγής 

– Συναρτήσεις παραγωγής 

– Συναρτήσεις κόστους 

– Συναρτήσεις κέρδους 

– Συναρτήσεις προμήθειας – προσφοράς 

Διαμόρφωση τιμών στις αγορές τροφίμων 

Σχέση τιμών και βάθους χρόνου 

– Τάσεις και κύκλοι τιμών 

– Αναπτύξεις στο μοντέλο σταχυού – ιστού (cobweb model) 

– Εποχική διακύμανση τιμών και αποθήκευση 

Σχέση τιμών και αγοράς. 

– Εμπόριο μεταξύ δύο χωρών 

– Εμπόριο μεταξύ πολλών χωρών 

– Το μοντέλο των μεταφορών 

Σχέση μεταξύ τιμών και επιπέδου αγοράς 

Μελλοντικές (πρόβλεψη) τιμές 

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

 1. Jeffrey H. Dorfman (2013). Economics and Management of the Food Industry. Routledge Textbooks in Environmental and Agricultural Economics
 2. Parkin Michael, Powell Melanie, Matthews Kent (2013). Αρχές οικονομικής. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΕ
 3. Stephen Ison (2002). Εισαγωγή στην Οικονομική. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ