ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΟΡΟΛΟΓΙΑ

Κωδικός Μαθήματος:

6061

Semester:

ΣΤ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Προαιρετικά ( ΜΓΥ )

Ώρες:

2

Μονάδες ECTS:

3Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι να παρέχει:

 • την ενημέρωση, την πρόσβαση στην ορολογία και στην επιστημονική αναζήτηση πληροφοριών και να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς στις μεθόδους της ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας, καθώς και
 • τη δυνατότητα ερμηνείας και αποτίμησης των δημοσιευμένων επιστημονικών εργασιών στο χώρο της επιστήμης των τροφίμων.
 • Επίσης έχει ως στόχο να δώσει στο φοιτητή τα απαιτούμενα μέσα για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για το σχεδιασμό, την προετοιμασία και την εκπόνηση ερευνητικών εργασιών τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Ομαδική εργασία
 • Λήψη αποφάσεων
 • Προαγωγή της κριτικής, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. Φάσεις ερευνητικής διαδικασίας 
 2. Διερεύνηση επιστημονικού ερωτήματος – επιλογή επιστημονικού θέματος – αυθεντικότητα
 3. Αναζήτηση βιβλιογραφίας – Εξοικείωση με ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων
 4. Αγγλική Ορολογία
 5. Ποσοτική και ποιοτική έρευνα, δειγματοληψία, απειλές έρευνας, αξιοπιστία και εγκυρότητα στην έρευνα, συλλογή και οργάνωση δεδομένων.
 6. Βασικές αρχές συστηματικής ανασκόπησης και μετα- ανάλυσης
 7. Ανάγνωση, κατανόηση και αξιολόγηση ενός ερευνητικού άρθρου
 8. Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας. Κριτική της έρευνας. Οδηγίες για την κριτική ανάγνωση και συγγραφή μιας ερευνητικής εργασίας.

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 1. Stewart, G.F. and Amerine, M.A., 2012. Introduction to food science and technology. Elsevier.
 2. Miller, J. and Deutsch, J., 2009. Food studies: an introduction to research methods. Berg Publisher.
 3. Ζαφειρόπουλος Κ. Πως γίνεται μια επιστημονική εργασία; Επιστημονική έρευνα και συγγραφή εργασιών, Εκδόσεις Κριτική, 2005