ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Κωδικός Μαθήματος:

3041

Semester:

Γ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕΥ )

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

4Καθηγητές Μαθήματος

ΧΟΥΧΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

 • Κατανοήσει τις βασικές έννοιες της Μοριακής Βιολογίας που σχετίζονται με τη ροή της πληροφορίας και τη φύση του γενετικού υλικού.
 • Να μάθει τις βασικές αρχές της μεταγραφής και των ρυθμιστικών μηχανισμών στους προκαρυώτες και να αντιπαραβάλουν τη δομή του γενετικού υλικού τους με αυτή των ευκαρυωτών.
 • Να κατανοήσει τις εφαρμογές των μοριακών τεχνικών αυτών στη βασική και στην εφαρμοσμένη έρευνα.

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της κριτικής, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Με το συγκεκριμένο μάθημα οι φοιτητές εξοικειώνονται με τους μοριακούς μηχανισμούς που διέπουν τη λειτουργία των προκαρυωτικών ή ευκαρυωτικών κυττάρων. Δίνεται Έμφαση στην αποθήκευση της γενετικής πληροφορίας στο DNA στην αντιγραφή του DNA, τη μεταγραφή των γονιδίων και τη μετάφραση του RNA σε πρωτεΐνες. Αναλύονται τα βασικά στοιχεία της τεχνολογίας του DNA και της σύγχρονης Γονιδιωματικής. Οι φοιτητές εξοικειώνονται με Στοιχεία Τεχνολογίας Ανασυνδυασμένου DNA. Κλωνοποίηση, φορείς κλωνοποίησης – Southern, Northern, DNA- sequencing, PCR, Μοντέρνες τεχνολογίες ανάλυσης και χρήσης γονιδιώματος.

Θεωρητικό Μέρος Μαθήματος

 1. Δομή, οργάνωση προκαρυωτικών και ευκαρυωτικών κυττάρων – Επίπεδα οργάνωσης DNA, χρωμοσώματα – Μεταβίβαση της γενετικής πληροφορίας
 2. Ρύθμιση της μεταγραφής στα ευκαρυωτικά κύτταρα.
 3. Γενετικός κώδικας – Η δομή και ο ρόλος των tRNA και των ριβοσωμάτων στη μετάφραση των mRNA.
 4. Ο μηχανισμός της μετάφρασης σε προκαρυωτικά και ευκαρυωτικά κύτταρα.
 5. Μετα-μεταφραστικές τροποποιήσεις πρωτεϊνών, Πρωτεϊνική αποικοδόμηση (πρωτεόσωμα-λυσόσωμα).
 6. Κλωνοποίηση, φορείς κλωνοποίησης –
 7. Southern, Northern blot
 8. DNA-sequencing, PCR, Μοντέρνες τεχνολογίες ανάλυσης και χρήσης γονιδιώματος

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

– Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

 1. Cell and Molecular Biology: Concepts and ExperimentsGerald Karp6th Edition2006 
 2. Modern Biotechnology, J. Tramper, Yang Zhu, 2011. 
 3. Molecular Biology of the Cell, Bruce Alberts, Alexander Johnson, Julian Lewis, Martin Raff, Keith Roberts, Peter Walter, 5th Edition 2008