ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Κωδικός Μαθήματος:

6041

Semester:

ΣΤ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

4Καθηγητές Μαθήματος

ΤΣΑΚΑΛΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • Γνωρίζουν τις αρχές της Ποιότητας
 • Να μπορούν να αναπτύξουν μελέτες HACCP
 • Να εφαρμόζουν τα Συστήματα Διαχείρισης της Ασφάλειας των τροφίμων με βάση διάφορα πρότυπα
 • Να αναπτύσσουν και να εφαρμόζουν τα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας κατά διάφορα πρότυπα 

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική Εργασία
 • Ελεύθερη και δημιουργική σκέψη

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. Ποιότητα (τροφίμων) – ορισμοί & βασικές αρχές
 2. Βασικές αρχές διαχείρισης της ποιότητας.
 3. Διασφάλιση Ποιότητας – Συστήματα
 4. Ποιοτικός Έλεγχος- Αξιολόγηση ποιότητας (τυποποίηση, πιστοποίηση, διαπίστευση)
 5. Ασφάλεια τροφίμων: Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (απαιτήσεις – δεσμικό πλαίσιο)
 6. HACCP: ορισμός, αναγκαιότητα, προαπαιτούμενα προγράμματα, ορολογία, οι 7 αρχές, δομή συστήματος, ανάπτυξη μελέτης
 7. Ανάλυση και Αξιολόγηση Κινδύνου( Hazard Analysis- Ηazard Assessement)
 8. Παράδειγμα (Workshop) ανάλυσης, αξιολόγησης και κατηγοριοποίησης μέτρων ελέγχου
 9. Πρότυπα της σειράς ISO (ιστορία, ανάπτυξη, δομή)
 10. Αναλυτική περιγραφή δομής και απαιτήσεων ISO 22000:2018
 11. Επιθεωρήσεις ΣΔΑT
 12. Ιχνηλασιμότητα

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

Ξενόγλωσση

 1. Abuhav, I. (2016). ISO 9001:2015 A Complete Guide to Quality Management Systems, Taylors and Francis, Portland, USA.
 2. ISO 19011:2011. Guidelines for auditing management systems, International Organization for Standardization.
 3. Mortimore, S. and Wallace, C. (2001). HACCP, Oxford Blackwell Science, London, U.K.
 4. Pierson, Μ. D. And Corlett, Jr. D.A. (1992). HACCP Principles and Applicαtions, published by Van Norstand Reinhold, New Υork.
 5. Microorganisms in Foods 7 (2002). International Commission on Microbiological Specifications for Foods (ICMSF), Kluwer.
 6. Sansawat, S. and Muliyil, V. (2011). Comparing Global Food Safety Initiative (GFSI) Recognised Standards.
 7. Total Quality Management (1994): The European Model for Self-Appraisal, European Foundation for Quality Management, Brussels.
 8. Earley, R. (1995). Guide to Quality management Systems for the Food industry, Blackie Academic & Professional, London.
 9. Gould, W. Α. (1992). Total Quality management for the Food /industries. CTI Publications INC., Baltimore, USA.
 10. British Retail Consortium (2015). Global Standard Food Safety. Issue 7. London, www.brcglobalstandards.com.
 11. Wenk, M. (2005). The European Union’s Eco-Management and Audit Scheme (EMAS), The Netherlands: Springer.
 12. Hubbart, M.R.(1996). Statistical Quality Control for the Food /industry, 2nd Edition, Chapman & Hall, London.
 13. Atkinson, P.E. (1990). Creating Culture Change: the key to successful total quality management, IFS, Bedford, UK.
 14. Blackburn, C. and McClure, P. (2002). Food borne Pathogens, Hazards, Risk Analysis and Control, C.H.I.P.S.
 15. Brown, M. and Stringer, M. (2002). Microbiological Risk Assessment in Food Processing, C.H.I.P.S.
 16. Gould, W.A. (1994). Current Good Manufacturing Practices (CGMP’s) / Food Plant Sanitation, CTI Publications Inc.

 

Ελληνική

 1. Τσάκνης, Ι. (2021). Ποιότητα και Ασφάλεια Τροφίμων και Ποτών, 2η Έκδοση, Εκδόσεις Τζιόλα, ISBN: 978-960-418-905-2, Θεσσαλονίκη.

 

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 1. Food Quality and Preference
 2. Food Quality and Safety
 3. Food Control,
 4. Food policy
 5. EFSA journal
 6. Safety Science
 7. Journal of Food Safety