ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Κωδικός Μαθήματος:

8041

Semester:

H' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

9

Μονάδες ECTS:

10

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να :

 • Αναπτύσσει πρωτοβουλία ώστε να λαμβάνει αποφάσεις.
 • Εφαρμόζει αναλυτική προσέγγιση για την επίλυση προβλημάτων.
 • Εφαρμόζει αποτελεσματικά κατάλληλες δεξιότητες επικοινωνίας.
 • Παράγει κριτική επισκόπηση με τη χρήση και την κατάλληλη αναφορά των πηγών πληροφόρησης.
 • Παράγει και δικαιολογεί μια βιώσιμη πρόταση προγράμματος και το πειραματικό σχέδιο που είναι κατάλληλο με όρους τις μεθοδολογίες, τους διαθέσιμους πόρους, το χρόνο και το κόστος.
 • Αναλαμβάνει ένα πρόγραμμα εργασίας που δημιουργεί δεδομένα, ακολουθούμενα από ανάλυση και ερμηνεία με τη χρήση κατάλληλων μέσων.
 • Παράγει μια δομημένη γραπτή έκθεση χρησιμοποιώντας την κατάλληλη μορφή με τις αρμόζουσες αναφορές.
 • Αποδεικνύει μια εις βάθος κατανόηση του έργου μέσω της παρουσίασης με ανηρτημένη ή προφορική παρουσίαση.

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Λήψη αποφάσεων

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Η πτυχιακή εργασία (ΠΕ) είναι μια ατομική μελέτη ενός εξειδικευμένου αντικειμένου της τεχνολογίας τροφίμων. Η ΠΕ κάνει το φοιτητή ικανό να αναπτύξει και να αποδείξει πρωτοβουλία, ικανότητα και δημιουργικότητα κατά ένα τρόπο ανεξάρτητο, ο οποίος δεν είναι δυνατός κατά τις κανονικές διαλέξεις και πρακτικές μορφές διδασκαλίας. Περιλαμβάνει δε βιβλιογραφική ανασκόπηση και πειραματική εργασία και επιτρέπει την εφαρμογή της αποκτηθείσας γνώσης σε ένα πραγματικό πρόβλημα. Κάθε φοιτητής εκπονεί την εργασία υπό την καθοδήγηση ενός επιβλέποντος, μέλος ΔΕΠ. Ο γενικός στόχος είναι να παρέχει στους φοιτητές την ευκαιρία να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν μεθοδολογίες έρευνας. Η διαδικασία αυτή θα οδηγήσει στην ανάπτυξη μιας σειράς δεξιοτήτων.