ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Κωδικός Μαθήματος:

8032

Semester:

H' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

2

Μονάδες ECTS:

3

Καθηγητές Μαθήματος

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

 • Αξιολογούν οικονομικά τη σκοπιμότητα μιας επενδυτικής ιδέας στη βιομηχανία τροφίμων
 • Δομούν τα απαιτούμενα διαγράμματα ροής
 • Καταστρώνουν το μαθηματικό πρότυπο (μοντέλο)
 • Αριστοποιούν δομικά και παραμετρικά την προτεινόμενη παραγωγική διαδικασία

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Προαγωγή της κριτικής, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 • Αυτόνομη και Ομαδική Εργασία
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Περιγραφή: Το μάθημα αποσκοπεί να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς να αξιολογήσουν οικονομικά, να αναπτύξουν, να σχεδιάσουν και να αριστοποιήσουν, νέες, ή να τροποποιήσουν υφιστάμενες γραμμές παραγωγής των βιομηχανιών τροφίμων.

Αναλυτικότερα το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει:

 1. Το αντικείμενο του σχεδιασμού των βιομηχανιών τροφίμων, σύγχρονες τάσεις.
 2. Είδη μελετών, τα στάδια του σχεδιασμού, βασικός και λεπτομερής σχεδιασμός.
 3. Οικονομική ανάλυση επενδυτικών σχεδίων, εκτίμηση παγίου κεφαλαίου, κόστους λειτουργίας – εσόδων, ταμειακό πρόγραμμα, μέθοδοι οικονομικής αξιολόγησης (NPV, IRR, ρυθμού επιστροφής, κεφαλαιοποιημένου κόστους), εφαρμογές.
 4. Είδη των διαγραμμάτων ροής, δόμηση και δομική αριστοποίηση (ανακυκλώσεις ροών, επιλογή διεργασιών), εφαρμογές.
 5. Μαθηματικό πρότυπο διεργασίας, βαθμοί ελευθερίας, επιλογή των μεταβλητών σχεδιασμού, εφαρμογές.
 6. Ενεργειακή και παραμετρική αριστοποίηση διεργασιών, μαθηματικές τεχνικές αριστοποίησης, εφαρμογές Η/Υ στην παραμετρική αριστοποίηση, παραδείγματα.
 7. Ολοκληρωμένα παραδείγματα εφαρμογής σχεδιασμού σε διεργασίες παραγωγής τροφίμων

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

Ξενόγλωσση:

 1. Fryer P. J., Pyle D. L., Rielly C.D., “Chemical Engineering for the Food Industry”, Blackie Academic & Professional, 1st ed., 1997.
 2. López-Gómez, A. and Barbosa-Cánovas G.V., 2005, “Food Plant Design”, Boca Raton, CRC Press.
 3. Luyben, W. L., “Process Modelling Simulation and Control for Chemical Engineers”, Mc Graw Hill, 2nd ed., New York, 1990.
 4. Maroulis, Z.B. and Saravacos, G.D., 2003, “Food Process Design”, Marcel Dekker Inc., New York, Basel.
 5. Maroulis, Z.B. and Saravacos, G.D., 2008, “Food Plant Economics”, CRC Press, Taylor & Francis Group, Boca Raton, New York.
 6. Peter M.S., Timmerhaus K.D., 1990, “Plant Design and Economics for Chemical Engineers”, McGraw-Hill.

 

Ελληνική:

 1. Μαρούλης Ζ.Β., Μαρίνος – Κουρής Δ., “Σχεδιασμός Χημικών Βιομηχανιών ” εκδόσεις Παπασωτηρίου, Αθήνα 1993.
 2. Κροκίδα M., Μαρίνος –Κουρής Δ. & Μαρούλης Ζ., Σχεδιασμός Θερμικών Διεργασιών, εκδόσεις ΕΜΠ, 2003.