ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ

Κωδικός Μαθήματος:

3071

Semester:

Γ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Προαιρετικά ( ΜΓΥ )

Ώρες:

2

Μονάδες ECTS:

3

Καθηγητές Μαθήματος

ΜΠΑΡΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

 • Υπολογίζει τις μεταβολές στις θερμοδυναμικές ιδιότητες που σχετίζονται με τις μεταπτώσεις φάσεων και τις χημικές αντιδράσεις.
 • Υπολογίζει τις μεταβολές στις θερμοδυναμικές ιδιότητες ως αποτέλεσμα των μεταβολών του περιβάλλοντος (π.χ. θερμοκρασία, πίεση).
 • Εξάγει μαθηματικά τις θερμοδυναμικές εξισώσεις.
 • Εξάγει μαθηματικά τις εξισώσεις της κινητικής των χημικών αντιδράσεων για αντιδράσεις με διαφορετική πολυπλοκότητα.
 • Υπολογίζει τις μεταβολές στην ταχύτητα των χημικών αντιδράσεων ως αποτέλεσμα των μεταβολών του περιβάλλοντος.
 • Γνωρίζει στοιχεία της φασματοσκοπίας, κβαντομηχανικής και στατιστικής θερμοδυναμικής

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Προαγωγή της κριτικής, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

Περιγραφή: Εισαγωγή στις φυσικές αρχές που εξηγούν και προβλέπουν τη συμπεριφορά των ατόμων και των μορίων. Περιλαμβάνεται εισαγωγική θερμοδυναμική, χημική ισορροπία, χημική κινητική, εισαγωγική στη κβαντομηχανική, φασματοσκοπία και στατιστική θερμοδυναμική. Έμφαση δίδεται στις έννοιες της φυσικοχημείας που σχετίζονται ιδιαίτερα με τις βιολογικές επιστήμες.

Στόχοι του μαθήματος είναι:

 1. Η ποιοτική εξήγηση των ποσοτικών σχέσεων (εξισώσεων) μεταξύ θερμοδυναμικών ιδιοτήτων
 2. Η εξήγηση των υποθέσεων στις οποίες βασίζονται τα θεμελιώδη θερμοδυναμικά και κινητικά πρότυπα
 3. Η εξαγωγή κατάλληλων κινητικών προτύπων για ένα ευρύ φάσμα χημικών αντιδράσεων
 4. Η περιγραφή των τυπικών αυτών αυθόρμητων διαδικασιών χρησιμοποιώντας θερμοδυναμικές εξισώσεις
 5. Η αξιολόγηση των διάφορων μηχανισμών που προτείνονται για τα κβαντομηχανικά φαινόμενα
 6. Η κατανόηση των ορισμών της ενέργειας, της εντροπίας, της θερμότητας και του έργου

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

Ελληνική :

 1. ATKINS PETER, ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ Ι (ΠΡΩΤΟΣ ΤΟΜΟΣ) (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ) 2008
 2. ΚΑΤΣΑΝΟΣ Α. ΝΙΚΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ ΒΑΣΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ, Εκδότης ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ, 2000
 3. ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗΣ Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ, Εκδότης: Π. ΤΡΑΥΛΟΣ, 1998

 

Ξενόγλωσση :

 1. Hammes, G. G. and Hammes-Schiffer, S. (2015). Physical Chemistry for the Biological Sciences, Wiley.
 2.  Atkins, P. and de Paula, J. (2011). Physical Chemistry for the Life Sciences. W. H. Freeman.
 3. Ananya Ganguly, Fundamentals of Physical Chemistry, Pearson Education India, 2011
 4. Dhawan, Physical Chemistry, McGraw-Hill Education (India) Pvt Limited