Αντώνιος Καλοκαιρινός

qode interactive strata

Συμβουλευτική Επιτροπή Τμήματος

Μέλος Συμβουτευτικής Επιτροπής

Ομότιμος Καθηγητής Αναλυτικής Χημείας, ΕΚΠΑ
Έχει διατελέσει:
• Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Χημείας (2003-2005 και 2007-2009),
• Διευθυντής του Τομέα Ι του Τμήματος Χημείας (2005- 2007 και 2015-2017)
• Εκπρόσωπος επιστημονικών φορέων στο Συμβούλιο Ανωτάτης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας (2008-2010).
• Πρόεδρος του Τμήματος Χημείας (2009-2011 και 2011-2013)
• Μέλος της Συγκλήτου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (2009 – 2013)
• Αναπληρωτής Πρύτανη Ποιότητας Πανεπιστημιακής Ζωής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (2014-2015)
• Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Αξιοποιήσεως και Διαχειρίσεως της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Αθηνών (2015 – 2018).
• Διευθυντής του Εργαστηρίου Αναλυτικής Χημείας (2017-2018)
• Σύμβουλος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Αξιοποιήσεως και Διαχειρίσεως της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Αθηνών (2018 – σήμερα)
• Η τρέχουσα ερευνητική του δραστηριότητα περιλαμβάνει την αξιολόγηση των χαρακτηριστικών ποιότητας φυσικών προϊόντων (ελαιόλαδο, κρασί, κλπ), τη μετανάστευση ουσιών στα τρόφιμα από συσκευασίες και την επικύρωση μεθόδων για την αξιόπιστη μέτρηση παραμέτρων ποιότητας.