Διονυσία Στεφανίτση

qode interactive strata
Συμβουλευτική Επιτροπή Τμήματος

Μέλος Συμβουλευτικής Επιτροπής

Χημικός – Διδάκτωρ Βιοχημείας, Γενικό Χημείο του Κράτους

Η Δρ. Διονυσία Στεφανίτση εργάζεται στο Γενικό Χημείο του Κράτους (ΓΧΚ), τα τελευταία 21 χρόνια. Ως επικεφαλής του Τμήματος Τροφίμων, Νερών και Περιβάλλοντος, η Δρ. Στεφανίτση συντονίζει τους εργαστηριακούς ελέγχους και παρακολουθεί την εφαρμογή της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Το τμήμα της στο ΓΧΚ συνεργάζεται με τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) που είναι το εθνικό σημείο επαφής για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης για Τρόφιμα και Ζωοτροφές (RASFF)