Αίτηση και Υπεύθυνη Δήλωση για υποβολή υποψηφιότητας για την ανάδειξη εκπροσώπου ΕΔΙΠ στην Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Τροφίμων.