ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι

Κωδικός Μαθήματος:

4031

Semester:

Δ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

4

Καθηγητές Μαθήματος

ΛΑΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

 • Κατανοεί τις βασικές αρχές και πρακτικές των κυριοτέρων τεχνικών επεξεργασίας και συντήρησης των τροφίμων
 • Περιγράφει τις μεθόδους επεξεργασίας τροφίμων, με έμφαση στη συντήρηση από άποψη μικροβιολογική, φυσικοχημική και υπολογισμού & σχεδιασμού – λειτουργίας των εγκαταστάσεων επεξεργασίας
 • Είναι εξοικειωμένος με τις μεθόδους συντήρησης των τροφίμων που περιλαμβάνουν εφαρμογή θερμότητας, χαμηλές θερμοκρασίες και ακτινοβολία
 • Κατανοεί τις βασικές αρχές και τις μεθόδους σχεδιασμού των επεξεργασιών αυτών
 • Κατανοεί τους παράγοντες που επηρεάζουν τα χαρακτηριστικά και την ποιότητα των προϊόντων
 • Είναι εξοικειωμένος με τον χρησιμοποιούμενο εξοπλισμό

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προαγωγή της κριτικής, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 • Αυτόνομη Εργασία
 • Ομαδική Εργασία
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

Περιγραφή: Εφαρμογή των αρχών της χημείας, μικροβιολογίας και της φυσικής στην επεξεργασία των τροφίμων. Συντήρηση με θερμική επεξεργασία, χαμηλές θερμοκρασίες και ακτινοβολία.

Αναλυτικότερα το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει:

 1. Εισαγωγή στην Επεξεργασία Τροφίμων
 2. Ίδρυση Μονάδων Παραγωγής Τροφίμων
 3. Θερμική Επεξεργασία των Τροφίμων
  -Θερμική Αντίσταση
  -Μετάδοση Θερμότητας
  -Υπολογισμός Θερμικής Επεξεργασίας
  -Θερμική Υποβάθμιση των Τροφίμων
  -Εφαρμογής της Θερμικής Επεξεργασίας
  -Αλλοίωση των Θερμικά Επεξεργασμένων Τροφίμων
 4. Συντήρηση με Χαμηλές Θερμοκρασίες
  -Αρχές Συντηρήσεως με Χαμηλές Θερμοκρασίες
  -Η Ψύξη των Τροφίμων
  -Ελεγχόμενες – Τροποποιημένες Ατμόσφαιρες
  -Η Κατάψυξη των Τροφίμων
  -Μεταφορά & Διάθεση των υπό Χαμηλή Θερμοκρασία Συντηρουμένων Τροφίμων
 5. Επεξεργασία με Χρήση Ακτινοβολίας
  -Η Ακτινοβόληση των Τροφίμων
  -Επεξεργασία με Ραδιοσυχνότητα
  -Επεξεργασία με Μικροκύματα
  -Επεξεργασία με Υπέρυθρη Ακτινοβολία

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 1. Λάζος Ε., Λάζου Α. (2017). Επεξεργασία τροφίμων 1: Διεργασίες συντηρήσεως με θέρμανση, χαμηλές θερμοκρασίες και ακτινοβολούμενη ενέργεια. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ
 2. Rahman MS (2007) Handbook of Food Preservation, Second Edition. Food Science and Technology. CRC Press
 3. Ramaswamy HS, Marcotte M (2006) Food Processing: Principles and Applications. CRC Press
 4. Brennan JG, Grandison AS (2011) Food Processing Handbook. John Wiley & Sons
 5. Fellows PJ (2009) Food Processing Technology – Principles and Practice (3rd Edition). Woodhead Publishing
 6. Holdsworth SD, Simpson R (2016). Thermal Processing of Packaged Foods. Food Engineering Series. Springer International Publishing
 7. Karel M, Lund DB (2003) Physical Principles of Food Preservation. Marcel Dekker
 8. Saravacos GD, Maroulis ZB (2010) Food Process Engineering Operations. Taylor and Francis
 9. Brown M (2008) Chilled Foods – A Comprehensive Guide (3rd Edition). Woodhead Publishing
 10. Evans JA (2008) Frozen Food Science and Technology. Blackwell Pub.
 11. Hui YH (2004) Handbook of Frozen Foods. Marcel Dekker
 12. Miller RB (2010) Electronic Irradiation of Foods: An Introduction to the Technology. Springer
 13. Sommers CH, Fan X (2012) Food Irradiation Research and Technology. Wiley
 14. Schubert H, Regier M (2005) The Microwave Processing of Foods. Woodhead Publishing Limited

 

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 1. Journal of Food Processing and Preservation
 2. Food and Bioproducts Processing
 3. Journal of Food Science
 4. Innovative Food Science and Emerging Technologies
 5. LWT – Food Science and Technology
 6. Trends in Food Science & Technology
 7. European Food Research and Technology
 8. Critical Reviews in Food Science and Nutrition
 9. Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety