ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

Κωδικός Μαθήματος:

1031-1033

Semester:

Α' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΓΥ )

Ώρες:

6

Μονάδες ECTS:

9

Καθηγητές Μαθήματος

ΣΙΝΑΝΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

 • Να περιγράφουν τη δομή των ατόμων και τον τρόπο σχηματισμού των μορίων και ιόντων
 • Να γνωρίζουν τα είδη των ενδομοριακών δεσμών και διαμοριακών δυνάμεων και πως αυτή επηρεάζει τη φυσική κατάσταση των σωμάτων και τη διάλυσή τους σε διάφορους διαλύτες.
 • Να γνωρίζουν όλους τους παράγοντες που επηρεάζουν τις χημικές αντιδράσεις και τις βασικές θερμοδυναμικές έννοιες που τις διέπουν
 • Να γνωρίζουν τη χημεία των διαλυμάτων.
 • Να γνωρίζουν βασικές οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις.
 • Να κατανοούν και να ερμηνεύουν χημικά φαινόμενα.
 • Να γνωρίζουν τις χημικές ιδιότητες χαρακτηριστικών στοιχείων και των ενώσεών τους.
 • Να επιλύουν προβλήματα Χημείας.
 • Να εξοικειωθούν στη χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού για την διεξαγωγή πειραμάτων

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Συστήματα Μονάδων. Ουσίες. Ιδιότητες και φαινόμενα. Καταστάσεις της ύλης. Δομή ατόμου, Ισότοπα, Μόρια, Ατομικός και Μαζικός αριθμός. Η έννοια του mol. Χημικοί τύποι. Διαλύματα, διαλυτότητα. Τρόποι έκφρασης της συγκέντρωσης των διαλυμάτων. Ονοματολογία ανοργάνων ενώσεων. Χημικές αντιδράσεις, χημικές εξισώσεις και στοιχειομετρία. Ατομικές θεωρίες, κβαντικοί αριθμοί, ατομικά τροχιακά, ηλεκτρονιακή δόμηση. Απαγορευτική αρχή Pauli, Αρχή ελάχιστης ενέργειας, Κανόνας Hund. Περιοδικός Πίνακας των Στοιχείων (μέγεθος ατόμων-ιόντων, ενέργεια ιοντισμού, ηλεκτρονική συγγένεια, ηλεκτραρνητικότητα, ηλεκτροθετικότητα, μέταλλα, αμέταλλα, ημιμέταλλα).
Χημικοί δεσμοί. Ιοντικός και μοριακός δεσμός. Διπολική ροπή. Μοριακά τροχιακά. Υβριδισμός. Ηλεκτρονιακοί τύποι κατά Lewis. Χημική θερμοδυναμική. Χημική κινητική, ταχύτητα αντίδρασης, θεωρία των συγκρούσεων, θεωρία του ενεργοποιημένου συμπλόκου, νόμος δράσης των μαζών, μηχανισμοί αντιδράσεων. Xημική ισορροπία, νόμος χημικής ισορροπίας, αρχή του Le Chatelieur. Υδατικά διαλύματα ηλεκτρολυτών. Ιοντισμός ύδατος, γινόμενο ιόντων ύδατος. Ιοντικές ισορροπίες (οξέα – βάσεις, pH, δείκτες, ογκομετρήσεις οξέων-βάσεων). Επίδραση κοινού ιόντος. Επίδραση μη κοινού ιόντος. Ρυθμιστικά διαλύματα. Ετερογενείς ισορροπίες. Αρχή γινομένου διαλυτότητας, σταθερά γινομένου διαλυτότητας. Σχηματισμός και διαλυτοποίηση ιζημάτων. Οξειδοαναγωγή. Μελέτη οξειδοαναγωγικών αντιδράσεων, μέθοδοι συμπλήρωσης εξισώσεων οξειδοαναγωγικών αντιδράσεων. Τάση ατμών, Σημείο ζέσεως, Σημείο τήξεως, Ώσμωση, Αθροιστικές ιδιότητες διαλυμάτων.

 

Περιεχόμενο εργαστηριακού μέρους μαθήματος:

 1. Εισαγωγή – Εργαστηριακός εξοπλισμός – Ασφάλεια Χημικού Εργαστηρίου
 2. Μέτρηση μάζας σώματος και χρήση αναλυτικού ζυγού-Σταθμικός προσδιορισμός – Μέτρηση όγκου –
 3. Μέτρηση πυκνότητας
 4. Διαλύματα – Παρασκευή διαλυμάτων – Αραίωση και Ανάμειξη διαλυμάτων
 5. Μελέτη διαλυτότητας αλάτων στο νερό.
 6. Παρασκευή διαλυμάτων οξέων και βάσεων – Τιτλοδότηση διαλυμάτων (οξυμετρία και αλκαλιμετρία)
 7. Μέτρηση ενεργού οξύτητας διαλυμάτων – Οξεοβασικοί δείκτες
 8. Παρασκευή ρυθμιστικού διαλύματος – Ιδιότητες ρυθμιστικού διαλύματος
 9. Ετερογενής ισορροπία- Γινόμενο διαλυτότητας

 

Περιεχόμενο φροντιστηριακού μέρους μαθήματος:

 1. Εισαγωγικές ασκήσεις – Σημαντικά ψηφία
 2. Ασκήσεις σε Ατομική θεωρία
 3. Ασκήσεις σε Χημικούς δεσμούς
 4. Ασκήσεις σε Θερμοχημεία, Χημική Κινητική και Χημική Ισορροπία
 5. Ασκήσεις στην Ιοντική Ισορροπία
 6. Ασκήσεις στην Οξειδοαναγωγή

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

 1. Darrell Ebbing, Steven Gammon (Μετάφραση Ν. Δ. Κλούρας) (2012). Γενική Χημεία (10η Έκδοση). ΤΡΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ.

 

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 1. Food Research International
 2. Food Chemistry
 3. Analytical Letters
 4. Analytical and Bioanalytical Chemistry
 5. Journal of Food Composition and Analysis