ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Κωδικός Μαθήματος:

3061

Semester:

Γ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

3

Σύνδεσμος στο eClass:

https://fst.uniwa.gr/course/nomothesia-trofimon/

Καθηγητές Μαθήματος

ΤΣΑΚΑΛΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει:

 • Να γνωρίζουν τη δομή και τους θεσμούς της ΕΕ και την εξέλιξη της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας.
 • Να είναι εξοικειωμένοι με τους στόχους της νομοθεσίας, τη δομή και τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης.
 • Να κατανοούν το πεδίου εφαρμογής των γενικών και ειδικών Κανονισμών για την υγιεινή των τροφίμων και τις εφαρμογές τους.
 • Να είναι εξοικειωμένοι με τους Διεθνείς Κώδικες και τους ισχύοντες εθνικούς/ευρωπαϊκούς νόμους για τα τρόφιμα.

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και τωναπαραίτητων τεχνολογιών
 • Προαγωγή της κριτικής, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 • Λήψη αποφάσεων
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα θεσμικά όργανα και οι φορείς της.
 2. Η εξέλιξη της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τα τρόφιμα.
 3. Γενικές αρχές και απαιτήσεις της νομοθεσίας για τα τρόφιμα.
 4. Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων.
 5. Γενικοί και ειδικοί Κανονισμοί υγιεινής τροφίμων και επίσημων ελέγχων (178/2002, 852/2003. 853/2003, 1169/2011).
 6. Εθνικοί και Διεθνείς Κώδικες Τροφίμων

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 1. Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί 178/2002, 852/2003. 853/2003, 1169/2011
 2. Codex Alimentarius FAO-WHO
 3. Ελληνικός Κώδικας Τροφίμων και Ποτών
 4. Bernd van der Meulen and Bart Wernaart (Eds). (2020( EU Food Law Handbook. Wageningen Academic Publishers

 

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 1. EFSA Journal
 2. Food Policy
 3. European Food and Feed Law Review