ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

Κωδικός Μαθήματος:

2021-2023

Semester:

Β' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕΥ )

Ώρες:

7

Μονάδες ECTS:

9Καθηγητές Μαθήματος

ΚΡΙΤΣΗ ΕΥΤΥΧΙΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά το τέλος του μικτού αυτού μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν:

 • να γνωρίζει τις βασικές αρχές της Οργανικής Χημείας, με ιδιαίτερη έμφαση στην Επιστήμη Τροφίμων 
 • κατανοεί και να εφαρμόζει οργανικές αντιδράσεις και τους μηχανισμούς που συνδέονται με αυτές 
 • αναγνωρίζει τις λειτουργικές ομάδες των οργανικών ενώσεων και να εκτελεί βασικές αντιδράσεις ταυτοποίησής τους  
 • εκτελεί στοιχειώδεις οργανικές συνθέσεις

Γενικές Ικανότητες

 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις.
 • Λήψη αποφάσεων.
 • Αυτόνομη εργασία.
 • Ομαδική εργασία
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής.
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Θεωρητικό Μέρος Μαθήματος 

Σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές να αποκτήσουν εξοικείωση με βασικές αρχές της Οργανικής Χημείας με εφαρμογές στην Επιστήμη Τροφίμων. Το μάθημα επιδιώκει να παρέχει στους φοιτητές το απαιτούμενο επιστημονικό υπόβαθρο περιλαμβάνοντας τις ακόλουθες ενότητες:  

 • Ταξινόμηση και ονοματολογία των οργανικών ενώσεων 
 • Χημική δομή οργανικών ενώσεων και δεσμοί 
 • Συντακτικοί τύποι οργανικών μορίων 
 • Δομές συντονισμού 
 • Στερεοχημεία 
 • Αλκοόλες, Αιθέρες, Αλδεΰδες, Κετόνες, Αλκυλαλογονίδια, Αμίνες 
 • Καρβοξυλικά οξέα, Εστέρες 
 • Αρωματικότητα, αρωματικός χαρακτήρας 
 • Φαινόλες και άλλες οξυγονούχες αρωματικές ενώσεις 
 • Υδατάνθρακες 
 • Αμινοξέα, πεπτίδια και πρωτεΐνες 
 • Λιπίδια 

Εργαστηριακό Μέρος Μαθήματος 

 • Εφαρμογή δοκιμών Ποιοτικής Οργανικής Ανάλυσης σε βασικές κατηγορίες οργανικών ενώσεων:  
 • Διάκριση Αλκοολών-Φαινολών & Αλδεϋδών-Κετονών  
 • Διάκριση Υδατανθράκων 
 • Διάκριση Αμινοξέων – Πεπτιδίων – Πρωτεϊνών 
 • Προσδιορισμός δομικών και φυσικοχημικών ιδιοτήτων 
 • Οργανική σύνθεση 
 • Παρασκευή οξικού ισοαμυλεστέρα (Banana oil) 
 • Απομόνωση φυσικών ενώσεων – Τεχνικές διαχωρισμού – Ανακρυστάλλωση 
 • Απομόνωση καφεΐνης από στιγμιαίο καφέ 

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνική 

1) Βασική Οργανική Χημεία, Bruice P.Y. Ελληνική έκδοση, Εκδότης Broken Hill Publishers Ltd, 2023. Συντονισμός-Επιμέλεια Θ. Μ. Μαυρομούστακος. 

2) Εργαστηριακά πειράματα οργανικής χημείας μικροκλίμακας και μικρής κλίμακας 

Μεταφραση και επιστημονική επιμέλεια Χάρης Σεμιδαλάς από την Αμερικανική έκδοση με τίτλο «Microscale and Miniscale organic chemistry laboratory experiments» των Schoffstall A. M., Gaddis A. B., Druelinger M. L. Mc Graw-Hill. Εκδόσεις Παπαζήση, 2012. 

3) Οργανική Χημεία, Marc Loudon, Jim Parise. Ελληνική έκδοση, Εκδότης Broken Hill Publishers Ltd, 2019. Συντονισμός-Επιμέλεια Θ. Μ. Μαυρομούστακος.  

Ξενόγλωσση 

 1. Carrey F. A. (2007). Organic Chemistry, Mc GrawHill
 2. L. G. Wade, J.W. Simek (2016) Organic Chemistry 9th Edition. 

Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

The Journal of Organic Chemistry, ACS Publications 

European Journal of Organic Chemistry, Wiley Publications