ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

Κωδικός Μαθήματος:

2021-2023

Semester:

Β' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕΥ )

Ώρες:

7

Μονάδες ECTS:

9

Καθηγητές Μαθήματος

ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά το τέλος του μικτού αυτού μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν:

 • Να κατανοούν τις αντιδράσεις και τους μηχανισμούς που συνδέονται με αυτές
 • Να αναγνωρίζουν τις λειτουργικές ομάδες των οργανικών ενώσεων και να εκτελούν βασικές αντιδράσεις ταυτοποίησής τους.
 • Να εξοικειωθούν με την εφαρμογή χρωματογραφικών και φασματοσκοπικών μεθόδων (NMR, MS, IR, UV, και RAMAN) για την απομόνωση και ταυτοποίηση της δομής οργανικών ενώσεων
 • Να γνωρίζουν τεχνικές υπολογιστικής χημείας για τη συσχέτιση δομής-δράσης χημικών βιοδραστικών ενώσεων.
 • Να εκτελούν στοιχειώδεις οργανικές συνθέσεις

 

Γενικές Ικανότητες

 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις.
 • Λήψη αποφάσεων.
 • Αυτόνομη εργασία.
 • Ομαδική εργασία
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής.
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

Θεωρητικό Μέρος Μαθήματος

Ταξινόμηση και ονοματολογία των οργανικών ενώσεων. Δομή των ενώσεων και δεσμοί. Συντακτικοί τύποι οργανικών μορίων. Συντονισμός. Στερεοχημεία. Ταξινόμηση των αντιδράσεων και μηχανισμοί. Μελέτη μηχανισμών των αντιδράσεων (υποκατάσταση, προσθήκη, απόσπαση, μετάθεση). Αντιδράσεις πυρηνόφιλης υποκατάστασης SN1 και SN2. Αντιδράσεις απόσπασης Ε1 και Ε2. Αλκάνια και κυκλοαλκάνια. Αλκένια, Αλκαδιένια, Αλκίνια. Ακόρεστοι κυκλικοί υδρογονάνθρακες. Αλκοόλες, Αιθέρες. Αλδεΰδες, Κετόνες. Αλκυλαλογονίδια. Καρβοξυλικά οξέα, Εστέρες. Αρωματικότητα, αρωματικός χαρακτήρας. Φαινόλες και άλλες οξυγονούχες αρωματικές ενώσεις. Θειούχες αρωματικές ενώσεις. Αζωτούχες αρωματικές ενώσεις. Οργανομεταλλικές ενώσεις. Ετεροκυκλικές ενώσεις. Λιπίδια. Υδατάνθρακες. Αμινοξέα, πεπτίδια και πρωτεΐνες. Ισοπρενοειδείς ενώσεις. Χρωματογραφικές μέθοδοι και φασματοκοπικές τεχνικές (IR, NMR, MS, Raman) για απομόνωση και ταυτοποίηση οργανικών ενώσεων.

 

Εργαστηριακό Μέρος Μαθήματος

 1. 1η ενότητα
  Α) Ταυτοποίηση των οργανικών υγρών από τις φυσικές ιδιότητες
  Β) Σχέσεις μεταξύ δομής και φυσικών ιδιοτήτων
  Γ) Ιδιότητες διαλυτών και ανακρυστάλλωση των οργανικών στερεών
  Δ) Διαχωρισμοί που βασίζονται στην οξύτητα και τη βασικότητα
  Ε) Απομόνωση ενός φυσικού προϊόντος
  Ζ) Διαλύτης και επιδράσεις πολικότητας στη χρωματογραφία λεπτής στιβάδας
  Η) Καθαρισμός και ανάλυση ενός οργανικού υγρού.
 2. 2η ενότητα
  Α) Σύνθεση αλκυλαλαγονιδίου από μια αλκοόλη
  Β) Σύνθεση αλκενίου με όξινη καταλυτική αφυδάτωση αλκοόλης
  Γ) Αντιδράσεις προσθήκης αλκενίων, Μερική υδρογόνωση ελαιολάδου
  Δ) Απομόνωση καφεΐνης από τσάϊ
 3. 3η ενότητα
  Α) Καρβοξυλικά οξέα και εστέρες
  Β) Αντιδράσεις αλκοολών-φαινολών
  Γ) Αντιδράσεις αλδεϋδών-κετονών
  Δ) Αντιδράσεις υδατανθράκων
  Ε) Αντιδράσεις πρωτεϊνών
 4. 4η ενότητα
  Α) Χρωματογραφικές μέθοδοι στην απομόνωση χημικών ενώσεων. Ερμηνεία χρωματογραφημάτων.
  Β) Φασματοσκοπική ανάλυση συνδυασμού: IR, NMR και MS. Ερμηνεία φασμάτων υπερύθρου,
  υπεριώδους, πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού και φασματομετρίας μάζας
 5. 5η ενότητα
  Υπολογιστική χημεία. Υπολογισμός ενέργειας μοριακού συστήματος, ελαχιστοποίση της
  ενέργειας.Φαρμακοφόρα μοντέλα και μοριακή πρόσδεση.

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνική

 1. Οργανική Χημεία, Marc Loudon, Jim Parise. Ελληνική έκδοση, Εκδότης Broken Hill Publishers, 2019. Συντονισμός-Επιμέλεια Θ. Μ. Μαυρομούστακος.
 2. Εργαστηριακά πειράματα οργανικής χημείας μικροκλίμακας και μικρής κλίμακας Μεταφραση και επιστημονική επιμέλεια Χάρης Σεμιδαλάς από την Αμερικανική έκδοση με τίτλο «Microscale and Miniscale organic chemistry laboratory experiments» των Schoffstall A. M., Gaddis A. B., Druelinger M. L. Mc Graw-Hill. Εκδόσεις Παπαζήση. 2012

 

Ξενόγλωσση

 1. Carrey F. A. (2007). Organic Chemistry, Mc Graw-Hill
 2. L. G. Wade, J.W. Simek (2016) Organic Chemistry 9th Edition