ΠΑΘΟΓΟΝΟΙ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

Κωδικός Μαθήματος:

8034

Semester:

H' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

2

Μονάδες ECTS:

3

Καθηγητές Μαθήματος

ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση :

 • Να χρησιμοποιεί βασικά βιοχημικά χαρακτηριστικά για να αναγνωρίζει τους παθογόνους μικροοργανισμούς
 • Nα κατανοήσει ποιες συνθήκες στα τρόφιμα ευνοούν την ανάπτυξη των παθογόνων μικροοργανισμών
 • Να αναγνωρίζει, από τα συμπτώματα και το χρόνο της εκδήλωσης της ασθένειας, ένα περιστατικό τροφογενούς ασθένειας που έχει προκληθεί από παθογόνους μικροοργανισμούς
 • Να επιλέγει τις κατάλληλες ενέργειες (θέρμανση, προσθήκη συντηρητικών, σύσταση και διαμόρφωση τροφίμου) για την πρόληψη της ανάπτυξης των παθογόνων μικροοργανισμών
 • Να αναγνωρίζει περιβαλλοντικές πηγές των παθογόνων μικροοργανισμών
 • Να αντιληφθεί τον ρόλο των τοξινών , των μολυσματικών παραγόντων και των μηχανισμών δράσης των παθογόνων μικροοργανισμών στην πρόκληση τροφογενών ασθενειών

 

Γενικές Ικανότητες

 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις.
 • Λήψη αποφάσεων.
 • Αυτόνομη εργασία.
 • Ομαδική εργασία
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής.
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. Χαρακτηριστικά των παθογόνων μικροοργανισμών, φυσιολογία, ονοματολογία.
 2. Bιοχημικά χαρακτηριστικά των παθογόνων μικροοργανισμών.
 3. Ευαισθησία των παθογόνων μικροοργανισμών σε φυσικούς και χημικούς παράγοντες.
 4. Πηγές μόλυνσης των τροφίμων από παθογόνους μικροοργανισμούς
 5. Tρόποι πρόληψής της παρουσίας των παθογόνων μικροοργανισμών στα τρόφιμα.
 6. Χαρακτηριστικά των προκαλούμενων ασθενιών και μολυσματική δόση.
 7. Παράγοντες μολυσματικότητας και μηχανισμοί παθογένειας.
 8. Τροφογενή κρούσματα από παθογόνους μικροοργανισμού και διερεύνησή τους.
 9. Μικροβιολογικά κριτήρια και συστήματα δειγματοληψίας για την ανίχνευση των παθογόνων μικροοργανισμών.
 10. Εργαστηριακές τεχνικές για την ανίχνευση των παθογόνων μικροοργανισμών στα τρόφιμα.

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 1. Κοτζεκίδου-Ρουκά Π. (2016). Μικροβιολογία-Μικροβιολογική Ανάλυση Τροφίμων.
 2. Bibek Ray, Arun Bhunia (2013). Fundamental Food Microbiology, Fifth Edition. CRC Press
 3. Martin R Adams, Maurice O Moss, Peter McClure (2016). Food Microbiology. Royal Society of Chemistry James M.
 4. Jay, Martin J. Loessner, David A. Golden (2008). Modern Food Microbiology. Springer Science & Business Media

 

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 1. Food Microbiology
 2. International Journal of Food Microbiology
 3. Journal of Food Microbiology
 4. Journal of Applied Microbiology