ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Κωδικός Μαθήματος:

7061

Semester:

Ζ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Προαιρετικά ( ΜΕ )

Μονάδες ECTS:

10Καθηγητές Μαθήματος

ΜΠΑΤΡΙΝΟΥ ΑΝΘΙΜΙΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να :

  • Εμπεδώνει και εφαρμόζει θεωρητικές και εργαστηριακές γνώσεις
  • Εξοικειώνεται με τη βιομηχανική και επιχειρηματική πραγματικότητα
  • Αναδεικνύει τις δεξιότητές του και διευρύνει τα ενδιαφέροντά του

 

Γενικές Ικανότητες

  • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  • Αυτόνομη εργασία
  • Ομαδική εργασία
  • Λήψη αποφάσεων

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Η Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) αποτελεί μέσο απόκτησης εμπειρίας για το φοιτητή και αποτελεί μέρος του συνόλου των πιστωτικών μονάδων για τη λήψη του πτυχίου. Είναι ενταγμένη στο πρόγραμμα σπουδών μεταξύ του 3ου και 4ου έτους σπουδών και έχει ελάχιστη διάρκεια οχτώ (8) εβδομάδων. Αντιστοιχεί σε 10 ECTS.

Ειδικότερα, η πρακτική άσκηση συμβάλλει:

  • Στην ανάπτυξη επαγγελματικής συνείδησης του ασκούμενου.
  • Στη δημιουργία μόνιμων δεσμών μεταξύ Τμήματος και χώρων απασχόλησης
  • Εμπλουτίζει τις γνώσεις του με βάση τις απαιτήσεις της αγοράς