ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Κωδικός Μαθήματος:

8036

Semester:

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΟΜΑΔΑ Β

Ώρες:

2

Μονάδες ECTS:

3Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση από τους φοιτητές των παρακάτω θεμάτων:

 • της ανίχνευσης και ποσοτικού προσδιορισμού συστατικών σε μίγματα με χρήση φασματομετρίας μάζας συζευγμένη με υγρή και αέρια χρωματογραφία,
 • της ανίχνευσης και ποσοτικού προσδιορισμού συστατικών σε μίγματα με χρήση φασματοσκοπίας πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού
 • ολιστικών αναλυτικών προσεγγίσεων με φασματομετρία μάζας και φασματοσκοπία πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού και εφαρμογές τους στην ασφάλεια, νοθεία και αυθεντικότητα τροφίμων.

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Ομαδική εργασία
 • Λήψη αποφάσεων
 • Προαγωγή της κριτικής, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

Μέρος Α: Στοχευμένες μέθοδοι ανάλυσης

 1. Α.1. Φασματομετρία μάζας. Γενική περιγραφή, Οργανολογία, Προετοιμασία δείγματος και λήψη φάσματος, Μηχανισμοί θραυσμάτωσης (1 δίωρη διάλεξη)
 2. Α.2 Αέρια Χρωματογραφία συζευγμένη με φασματομετρία μάζας. επεξεργασία φασμάτων, ταυτοποίηση ενώσεων με χρήση βιβλιοθηκών και χρήση θραυσμάτων, παραδείγματα και εφαρμογές (2 δίωρες διαλέξεις)
 3. Α.3 Υγρή χρωματογραφία συζευγμένη με φασματομετρία μάζας. επεξεργασία φασμάτων, ταυτοποίηση ενώσεων με χρήση προτύπων και χρήση θραυσμάτων, δημιουργία βιβλιοθηκών, παραδείγματα και εφαρμογές (2 δίωρες διαλέξεις).
 4. Α.4 Φασματοσκοπία Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού (NMR). Βασικές αρχές πυρηνικού συντονισμού, προετοιμασία δείγματος και λήψη φάσματος, τεχνικές λήψης και φάσματα 1 και 2 διαστάσεων (2 δίωρες διαλέξεις)
 5. Α5. Επεξεργασία φασμάτων NMR και ταυτοποίηση ενώσεων, παραδείγματα και εφαρμογές (1 δίωρη διάλεξη)
 6. Α6. Ποσοτικό NMR. Χρήση εσωτερικού προτύπου, παλμοσειρών, εξειδικευμένων λογισμικών, παραδείγματα και εφαρμογές (1 δίωρη διάλεξη)

 

Μέρος Β: Ολιστικές μέθοδοι ανάλυσης

 1. Β1. Εισαγωγή στις ολιστικές μεθόδους, Μεταβολωμική, Λιπιδωμική (1 δίωρη διάλεξη)
 2. Β2. Εφαρμογές ολιστικών αναλύσεων για μελέτες αυθεντικότητας, νοθείας, ασφάλειας και ποιότητας τροφίμων. Παραδείγματα. (4 δίωρες διαλέξεις)

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 1. Προσδιορισμός Δομής Οργανικών Ενώσεων με Φασματοσκοπικές Μεθόδους, L.D. Field, S. Sternhell, J.R. Kalman, H.L. Li, A.M. Magill, 2017.
 2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Συγγραφείς. Daniel C. Harris, Charles A. Lucy. Ελλήνική Έκδοση, 2021, Εκδότης Broken Hill Publishers. Γενική Επιμέλεια Νικόαλος Α. Χανιωτάκης
 3. Θωμάς Μαυρομούστακος κ συνεργάτες, Πυρηνικός Μαγνητικός Συντονισμός, Εκδόσεις ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ, ISBN: 978-960-266-504-6

 

Ξενόγλωσση:

 1. Bart Weimer, Carolyn Slupsky. Metabolomics in Food and Nutrition, 1st Edition (2013), Woodhead Publishing, ELSEVIER
 2. Yolanda Pico, Advanced Mass Spectrometry for Food Safety and Quality, Volume 68, 1st Edition (2015), ISBN: 9780444633408