ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Κωδικός Μαθήματος:

5041-5042

Semester:

Ε' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

5

Μονάδες ECTS:

7

Καθηγητές Μαθήματος

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

 • Γνωρίζει τις βασικές λειτουργίες της συσκευασίας και να τις συνδέει με την επεξεργασία, συντήρηση, διανομή και μάρκετινγκ των τροφίμων.
 • Γνωρίζει τα διαθέσιμα υλικά, μορφές και συστήματα συσκευασίας και να κατανοεί τους τρόπους με τους οποίους οι ιδιότητες των υλικών συσκευασίας επηρεάζουν την ασφάλεια, ποιότητα και διάρκεια ζωής των συσκευασμένων τροφίμων.
 • Γνωρίζει το σχεδιασμό, κατασκευή και τις εφαρμογές της συσκευασίας τροφίμων.
 • Γνωρίζει τη συσκευασία των διαφόρων προϊόντων τροφίμων.
 • Επιλέγει κατάλληλα υλικά και μέσα συσκευασίας για το τρόφιμο που τον ενδιαφέρει.
 • Επιλύει προβλήματα ποιότητας και διάρκειας ζωής των συσκευασμένων τροφίμων που σχετίζονται με τη συσκευασία.
 • Εφαρμόζει στην πράξη τον ποιοτικό έλεγχο των μέσων και υλικών συσκευασίας.

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

Θεωρητικό Μέρος Περιγραφή:

Εισαγωγή στη συσκευασία τροφίμων και ποτών. Γυάλινη συσκευασία. Μεταλλική συσκευασία. Διάβρωση μεταλλικών συσκευασιών. Πλαστική συσκευασία. Διαπερατότητα & μηχανικές ιδιότητες πολυμερών. Επεξεργασία & μορφοποίηση θερμοπλαστικών πολυμερών. Χάρτινη συσκευασία. Γέμισμα, πωματισμός και σφράγισμα συσκευασιών τροφίμων και ποτών. Ασηπτική επεξεργασία & συσκευασία τροφίμων. Συσκευασία σε τροποποιημένη ατμόσφαιρα.

Εργαστηριακό Μέρος Περιγραφή:
Ποιοτικός έλεγχος της διπλής ραφής των κονσερβοκυτίων. Ποιοτικός έλεγχος ασηπτικών συσκευασιών. Μελέτη της διάβρωσης της εσωτερικής επιφάνειας λευκοσιδηρών κονσερβοκυτίων. Μελέτη της διάβρωσης Fe και Al. Συσκευασία σε τροποποιημένη ατμόσφαιρα. Διαπερατότητα πλαστικών μεμβρανών στους υδρατμούς. Προσδιορισμός της διάρκειας ζωής τροφίμου ευαίσθητου σε πρόσληψη υγρασίας. Προσδιορισμός της ταυτότητας θερμοπλαστικών πολυμερών. Διαχωρισμός των στρωμάτων πολυστρωματικών συσκευασιών (laminates). Μηχανικές ιδιότητες πλαστικών. Παραγωγή βρώσιμων μεμβρανών.

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 1. Παπαδάκης, Σ.Ε., (2018). Συσκευασία Τροφίμων, 2η έκδοση, Εκδόσεις ΤΖΙΟΛΑ, Θεσσαλονίκη
 2. Robertson, G.L., (2013). Food Packaging: Principles and Practice, Third Edition, CRC Press, Taylor & Francis Group, Boca Raton, FL.
 3. Lee, D.S., Yam, K.L. and Piergiovanni, L. (2008). Food Packaging Science and Technology, CRC Press, Taylor & Francis Group, Boca Raton, FL.
 4. Yam, K.L. (ed), (2009). The Wiley Encyclopedia of Packaging Technology, 3rd edn., John Wiley & Sons Inc., New York.

 

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 1. Packaging Technology and Science
 2. Food Packaging and Shelf Life
 3. Journal of Packaging Technology and Research
 4. Journal of Food Engineering
 5. Journal of Food Science
 6. Food Additives and Contaminants
 7. Food Technology