ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ

Κωδικός Μαθήματος:

6021

Semester:

ΣΤ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

4Καθηγητές Μαθήματος

ΜΠΑΤΡΙΝΟΥ ΑΝΘΙΜΙΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση :

 • Να γνωρίζει τις μεταβολικές διαδικασίες, που οδηγούν στην παραγωγή προϊόντων ζύμωσης.
 • Να είναι εξοικειωμένος με τη χρήση των βιομηχανικών μικροοργανισμών, για την παραγωγή τροφίμων και προϊόντων τους.
 • Να γνωρίζει τις βασικές αρχές της χρήσης των μικροοργανισμών για την παραγωγή προϊόντων (βιομάζα, μεταβολίτες, ζυμώμενα τρόφιμα κτλ) στην Βιομηχανία Τροφίμων.
 • Να είναι εξοικειωμένος με τις σύγχρονες και αυτοματοποιημένες μεθόδους μέτρησης της εξέλιξης μίας μικροβιακής καλλιέργειας (βιοφωταύγεια, αγωγιμομετρία)
 • Να είναι εξοικειωμένος με τις έννοιες γενετικής τροποποίησης μικροοργανισμών για την βελτίωση των βιοτεχνολογικών διαδικασιών παραγωγής προϊόντων.

 

Γενικές Ικανότητες

 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις.
 • Λήψη αποφάσεων.
 • Αυτόνομη εργασία.
 • Ομαδική εργασία
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής.
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. Χαρακτηριστικά του Μικροβιακού Κυττάρου
 2. Μικροβιακός Μεταβολισμός,
 3. Μικροβιακή κινητική,
 4. Στοιχεία Ταξινόμησης Μικροοργανισμών,
 5. Συστήματα Καλλιέργειας Μικροοργανισμών,
 6. Φαινόμενα Μεταφοράς και Σχεδιασμός Βιοαντιδραστήρων,
 7. Επιλογή Μικροοργανισμών και Γενετική Τροποποίηση ,Βιομηχανικές Εφαρμογές.
 8. Παράγοντες που επιδρούν στην παραγωγή μεταβολιτών από μικροοργανισμούς.
 9. Μικροβιακή παραγωγή αλκοόλης, σύγκριση ελεύθερων και ακινητοποιημένων μικροοργανισμών,
 10. Μικροβιακή παραγωγή φυσικών αρωματικών ουσιών και κιτρικού οξέος.
 11. Χρησιμοποίηση των μικροοργανισμών στην παραγωγή ζυμωμένων τροφίμων
 12. Προσδιορισμός του μικροβιακού φορτίου με σύγχρονες και ενόργανες αναλυτικές τεχνικές.

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 1. Paul, P. E. V., Sangeetha, V., & Deepika, R. G. (2019). Emerging trends in the industrial production of chemical products by microorganisms. Recent developments in applied microbiology and biochemistry, 107-125.
 2. Hutkins, R.W. (2006). Microbiology and Technology of Fermented Foods. IFT Press
 3. Hui, Y. H. (2012). Handbook of Animal-Based Fermented Food and Beverage Technology. Taylor & Francis Group, LLC.
 4. McNeil, B., & Harvey, L. (Eds.). (2008). Practical fermentation technology. John Wiley & Sons.
 5. Montet, D. and Ray, R.C. (2015).Fermented Foods, Part I: Biochemistry and Biotechnology. CRC Press.
 6. Waits et al. (2001) Industrial Microbiology: An Introduction, Blackwell Science Ltd, UK

Stanbury, P. F., Whitaker, A., & Hall, S. J. (2013). Principles of fermentation technology. Elsevier

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 1. International Journal of Fermented Foods
 2. International Journal of Food and Fermentation Technology
 3. Process Biochemistry
 4. Food Biotechnology