ΔΙΟΝΕΛΛΗ ΑΣΗΜΙΝΑ

qode interactive strata

Διοικητικό Προσωπικό (ΔΠ)

Διοιηκητική Υπάλληλος

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

adionelli@uniwa.gr

Τηλέφωνο

210538 5506

Διεύθυνση Γραφείου

K11-005

Cv