ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι

Κωδικός Μαθήματος:

3011

Semester:

Γ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

4Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

 • Να εφαρμόζει τον 1ο θερμοδυναμικό νόμο σε κλειστά και ανοικτά συστήματα.
 • Να κατανοεί την παραγωγή, τη διανομή και τη χρήση του ατμού στη βιομηχανία τροφίμων, τον απαιτούμενο μηχανολογικό εξοπλισμό και την λειτουργία των θερμικών και ψυκτικών μηχανών.
 • Να κατανοεί τα ψυχρομετρικά μεγέθη του ατμοσφαιρικού αέρα, τις ψυχρομετρικές μεταβολές και τον απαιτούμενο μηχανολογικό εξοπλισμό για τη δημιουργία αέρα κατάλληλης ποιότητας με εφαρμογές στην αποθήκευση και την επεξεργασία των τροφίμων.
 • Να εφαρμόζει τις βασικές αρχές της σύνθετης μετάδοσης της θερμότητας σε μόνιμη κατάσταση, για την επίλυση προβλημάτων των διεργασιών τροφίμων.
 • Να εφαρμόζει τους νόμους της μηχανικής των ρευστών για την εκτίμηση των συνολικών απωλειών σε σωληνογραμμές, να κατανοούν τις αρχές λειτουργίας των οργάνων μέτρησης της ροής, να επιλέγουν τα κατάλληλα μηχανικά συστήματα για τη μεταφορά ρευστών τροφίμων (αντλίες, συμπιεστές, ανεμιστήρες κλπ).

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη Εργασία
 • Ομαδική Εργασία
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της κριτικής, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Περιγραφή: Το μάθημα αποσκοπεί στην κατανόηση των βασικών νόμων και αρχών της Εφαρμοσμένης Θερμοδυναμικής, της μετάδοσης θερμότητας και της Μηχανικής των ρευστών, με στόχο την εφαρμογή τους σε βασικές διεργασίες της Μηχανικής και της Επεξεργασίας των Τροφίμων.

Αναλυτικότερα το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει:

 1. Μεγέθη, διαστάσεις και συστήματα μονάδων.
 2. Εισαγωγή στην εφαρμοσμένη θερμοδυναμική, ισορροπία φάσεων υγρού-ατμών, θερμοδυναμικοί πίνακες ισορροπίας, θερμοδυναμικές μεταβολές, 1ος και 2ος θερμοδυναμικός νόμος, θερμοδυναμικοί κύκλοι θερμικών και ψυκτικών μηχανών, παραγωγή και διανομή ατμού, ψυχρομετρία.
 3. Μετάδοση θερμότητας σε μόνιμη κατάσταση με αγωγή (νόμος Fourier), μεταφορά (νόμος Newton) και ακτινοβολία (νόμος Stefan – Boltzman). Συστήματα εναλλαγής θερμότητας.
 4. Φυσικά φαινόμενα της ροής των ρευστών, ορισμός του ιξώδους, βασικές εξισώσεις της μηχανικής ρευστών (εξίσωση συνέχειας και εξίσωση Bernoulli). Εκτίμηση των γραμμικών και τοπικών απωλειών σε σωληνογραμμές, επιλογή αντλίας. Όργανα μέτρησης της ροής (ροόμετρο, βεντουρίμετρο, δακτύλιος oriffice, σωλήνας pitot). Μέγιστο βάθος αναρρόφησης υγρών, μηχανολογικός εξοπλισμός συστημάτων μεταφοράς (αντλίες, συμπιεστές, ανεμιστήρες, κλπ).

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

Ξενόγλωσση :

 1. Foust, A. S., Wenzel, L. A., Clump, C. W., Maus, L. & Anderson, L.B., 1980, Principles of Unit Operations, 2nd ed., John Wiley &Sons.
 2. Fryer P. J., Pyle D. L., Rielly C.D., 1997, “Chemical Engineering for the Food Industry”, Blackie A. & P., Chapman & Hall, London.
 3. Harper, C.J., 1976, Elements of Food Engineering, AVI Publishing Co., Westport, Connecticut.
 4. Heldman, R.D., and Lund, B.D., 2007, Handbook of Food Engineering, CRC Press, Taylor & Francis Group, Boca Raton, London New York.
 5. Singh, R.P. and Heldman, R.D., 2009, Introduction to Food Engineering, 4th ed., Academic Press, San Diego.
 6. Toledo, R.T., 2007, Fundamentals of Food Process Engineering, 3d ed., Van Nostrand Reinhold, New York.
 7. Valentas, J.K., Rotstein, E., and Singh R.P., 1997, Handbook of Food Engineering Practice, CRC Press, Boca Raton, New York.

 

Ελληνική:

 1. Νικόλαος Π. Ζόγκζας, 2017, «Βασικές Αρχές Μηχανικής Τροφίμων», εκδόσεις Τζιόλα.
 2. Mc Cabe, Warren L., Smith, Julian C., Harriot, Peter, 2002, “Βασικές Διεργασίες Χημικής Μηχανικής”, εκδόσεις Τζιόλα.
 3. Λαζαρίδης Χ., 2007, «Μηχανική Τροφίμων», εκδόσεις ΓΙΑΧΟΥΔΗ.