ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Κωδικός Μαθήματος:

4051-4052

Semester:

Δ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

7

Μονάδες ECTS:

8

Καθηγητές Μαθήματος

ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

 • Κατανοεί τις αιτίες της αλλοίωσης ειδικών κατηγοριών τροφίμων ανάλογα με την μέθοδο επεξεργασίας τους.
 • Κατανοεί τις αιτίες που προκαλούν τις τροφομεταφερόμενες ασθένειες ειδικών κατηγοριών τροφίμων ανάλογα με την μέθοδο επεξεργασίας τους.
 • Αναπτύσσει ικανότητες πρόβλεψης των αναγκαίων μέτρων για τον έλεγχο της αλλοιούντων και παθογόνων μικροοργανισμών στα τρόφιμα, ανάλογα με την μέθοδο επεξεργασίας τους.
 • Αναπτύσσει ικανότητες εγκατάστασης και λειτουργίας συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας σε Βιομηχανία Τροφίμων.
 • Επιλέγει την καταλληλότερη μέθοδο μικροβιολογικής ανάλυσης και να ερμηνεύει τα αποτελέσματά της.
 • Αξιολογεί και εφαρμόζει νέες και καινοτόμες προτεινόμενες μεθόδους μικροβιολογικής ανάλυσης και να τις συγκρίνει με την κλασσική μεθοδολογία.

 

Γενικές Ικανότητες

 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

Θεωρητικό Μέρος Μαθήματος

 1. Κατηγορίες Μικροοργανισμών που υπάρχουν στα τρόφιμα : Αλλοιογόνοι, παθογόνοι, ωφέλιμοι.
 2. Μικροβιολογία προιόντων ανάλογα με τις μεθόδους επεξεργασίας και συντήρησης τους
 3. Συντήρηση σε χαμηλές θερμοκρασίας
 4. Συντήρηση σε τροποποιημένη ατμόσφαιρα συσκευασίας
 5. Συντήρηση με χημικά συντηρητικά
 6. Συντήρηση με θερμικές επεξεργασίες
 7. Συντήρηση με αφυδάτωση
 8. Συντήρηση με ακτινοβόληση
 9. Μικροβιολογία κονσερβοποιημένων τροφίμων
 10. Μικροβιολογία ζυμωμένων τροφίμων
 11. Σύγχρονοι μέθοδοι επεξεργασίας των τροφίμων
 12. Μικροβιολογικά κριτήρια και μέθοδοι μικροβιολογικής ανάλυσης τροφίμων

 

Εργαστηριακό Μέρος Μαθήματος

 1. Μέθοδοι βιοχημικού προφίλ αλλοιογόνων και παθογόνων μικροοργανισμών
 2. Καμπύλη ανάπτυξης μικροοργανισμών. Παράγοντες που επηρεάζουν την ταχύτητα ανάπτυξης μικροοργανισμών
 3. Μικροβιολογική ανάλυση αέρα και επιφανειών παραγωγικών χώρων
 4. Μικροβιολογική ανάλυση τροφίμων ανάλογα με την μέθοδο επεξεργασίας και συντήρησης τους
 5. Μοριακές τεχνικές μικροβιολογικής ανάλυσης στα τρόφιμα
 6. Μικροβιολογική ανάλυση παθογόνων μικροοργανισμών (Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes, Escherichia coli, Salmonella)
 7. Μελέτη μικροοργανισμών που συμμετέχουν στις ζυμώσεις τροφιμων

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 1. Κοτζεκίδου-Ρουκά Π. (2016). Μικροβιολογία-Μικροβιολογική Ανάλυση Τροφίμων. Εκδόσεις ΓΙΑΧΟΥΔΗ Keweloh (2013). Μικροβιολογία και Υγιεινή Τροφίμων. Εκδοτικός Όμιλος ΙΩΝ
 2. Bibek Ray, Arun Bhunia (2013). Fundamental Food Microbiology, Fifth Edition. CRC Press
 3. Martin R Adams, Maurice O Moss, Peter McClure (2016). Food Microbiology. Royal Society of Chemistry James M. Jay, Martin J. Loessner, David A. Golden (2008). Modern Food Microbiology. Springer Science & Business Media