ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

Κωδικός Μαθήματος:

2031-2033

Semester:

Β' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕΥ )

Ώρες:

6

Μονάδες ECTS:

8Μαθησιακά Αποτελέσματα

Η Ποσοτική Αναλυτική Χημεία αποτελεί τον κορμό των περισσοτέρων χημικών αναλύσεων που εφαρμόζονται στα εργαστήρια των βιομηχανιών τροφίμων και όχι μόνο. Πρωταρχικός στόχος είναι η κατανόηση της μεθόδου που εφαρμόζεται για κάθε ποσοτικό προσδιορισμό η θεωρητική ερμηνεία και η γνώση κάθε αντιδραστηρίου και οργάνου που χρησιμοποιείται . Τα αναλυτικά αποτελέσματα που προκύπτουν μετά από στατιστικό έλεγχο πρέπει να δίνονται με σαφήνεια και επιστημονική ακρίβεια. Τα σπουδαιότερα κεφάλαια του μαθήματος αφορούν την ογκομετρική και τη σταθμική ανάλυση 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα: 

 • έχουν αποκτήσει τις βασικές γνώσεις που απαιτούνται για την κατανόηση των βασικών εννοιών και την εφαρμογή τους σε εργαστηριακά πειράματα που αναφέρονται σε βασικούς προσδιορισμούς. 
 • έχουν κατανοήσει τον τρόπο εργασίας και αποκτήσει το θεωρητικό υπόβαθρο προκειμένου να παρουσιάζουν το ποσοτικό αποτέλεσμα της χημικής ανάλυσης επιστημονικά τεκμηριωμένο και με ακρίβεια. 

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Περιεχόμενο θεωρητικού μαθήματος:  

Εισαγωγή στην Αναλυτική Χημεία, Η αναλυτική διαδικασία.  Διαλύματα, συγκέντρωση διαλυμάτων, μονάδες συγκέντρωσης. Στατιστική επεξεργασία αναλυτικών δεδομένων, μετρήσεις και πειραματικό σφάλμα. Ογκομετρική ανάλυση, στοιχειομετρία, σφάλματα ογκομέτρησης. Ταξινόμηση των oγκoμετρικών μεθόδων ανάλυσης. Ογκομετρήσεις εξουδετέρωσης, οξυμετρία και αλκαλιμετρία. Επιλογή δείκτη. Εφαρμογές Οξυμετρίας – Αλκαλιμετρίας. Ισορροπίες οξειδοαναγωγικών συστημάτων. Οξειδοαναγωγικές ογκομετρήσεις. Δείκτες οξειδοαναγωγής. Μαγγανιομετρία, Ιωδιομετρία. Ιωδομετρία, Ισορροπίες που περιλαμβάνουν δυσδιάλυτες ενώσεις και τα ιόντα τους, γινόμενο διαλυτότητας. Ογκομετρήσεις καταβύθισης. Αργυρομετρία Μέθοδος Μοhr. Ισορροπίες συμπλόκων ιόντων. Συμπλοκομετρικές ογκομετρήσεις. Εισαγωγή στη θεωρητική βάση τωv συμπλoκoμετρικώv πρoσδιoρισμώv. Μεταλλοϊονικοί δείκτες. Τεχνικές συμπλοκομετρικών αναλύσεων. Θεωρητική βάση του προσδιορισμού της σκληρότητας νερού. Σταθμική ανάλυση, εφαρμογές. Εισαγωγή στη θεωρητική βάση των μεθόδων της σταθμικής ανάλυσης. Στάδια των σταθμικών μεθόδων καταβύθισης. Τεχνικές των αναλύσεων της σταθμικής ανάλυσης. Εφαρμογές των σταθμικών προσδιορισμών 

 

Περιεχόμενο εργαστηριακού μαθήματος: 

 

1) Ογκομετρήσεις εξουδετέρωσης, οξυμετρία και αλκαλιμετρία 

Τιτλοδότηση προτύπου διαλύματος υδροχλωρικού οξέος και καυστικού νατρίου  

Προσδιορισμός περιεκτικότητας διαλύματος σε CΗ3COOH και ΝΗ3 

Προσδιορισμός καυστικού νατρίου/ανθρακικού νατρίου και ανθρακικού νατρίου/όξινου ανθρακικού νατρίου σε μείγμα (μέθοδος του διπλού δείκτη). 

Χρήση καμπύλων τιτλοδότησης στην εύρεση του ισοδύναμου σημείου. 

2) Ογκομετρήσεις καταβύθισης 

Μέθοδος Μοhr (Σχηματισμός έγχρωμου ιζήματος) 

3) Συμπλοκομετρικές ογκομετρήσεις 

Προσδιορισμός μεταλλοκατιόντων Zn2+ και Αl3+ 

Προσδιορισμός σκληρότητας νερού 

4) Οξειδοαναγωγικές ογκομετρήσεις 

Μαγγανιομετρία, Ιωδιομετρία και Ιωδομετρία 

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Συγγραφείς. Daniel C. Harris, Charles A. Lucy. Ελλήνική Έκδοση, 2021, Εκδότης Broken Hill Publishers. Γενική Επιμέλεια Νικόαλος Α. Χανιωτάκης
 2. Ποσοτική Χημική Ανάλυση, Συγγραφείς:Βουλγαρόπουλος Αναστάσιος, Ζαχαριάδης Γεώργιος, Στρατής Ιωάννης, Ανθεμίδης Αριστείδης, Διαθέτης (Εκδότης): Ζήτη Πελαγία & Σια Ι.Κ.Ε., 2012

 

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 1. Food Research International
 2. Food Chemistry
 3. Analytical Letters
 4. Analytical and Bioanalytical Chemistry
 5. Journal of Food Composition and Analysis
 6. Antioxidants