ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ

Κωδικός Μαθήματος:

3021-3023

Semester:

Γ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕΥ )

Ώρες:

7

Μονάδες ECTS:

8

Καθηγητές Μαθήματος

ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

 • γνωρίζει τη δομή και οργάνωση των βιομορίων με έμφαση στις πρωτείνες, τα λιπλίδα και τους υδατάνθρακες
 • γνωρίζει τις βασικές αρχές των βιοχημικών μεταβολών στους ζωντανούς οργανισμούς, τις κυριότερες μεταβολικές πορείες, τη ρύθμιση και έλεγχό τους καθώς και την αλληλεξάρτηση και συνδυασμό τους,
 • μπορεί να εφαρμόσει τις γνώσεις τους σε βασικές βιοχημικές μεταβολές που υφίστανται τα τρόφιμα και να εξηγούν τα συγκεκριμένα φαινόμενα με αυτές.
 • μπορεί να εφαρμόσει τις βασικές εργαστηριακές τεχνικές απομόνωσης, διαχωρισμού και προσδιορισμού μικρο- και μεγαλομορίων που βρίσκουν εφαρμογή και στο χώρο των τροφίμων.
 • έχει το βασικό υπόβαθρο γνώσεων στη Βιοχημεία ώστε να κατανοεί άλλα μαθήματα του Τμήματος στα οποία αυτό το βασικό υπόβαθρο είναι απαραίτητο.

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη Εργασία
 • Ομαδική Εργασία
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Προαγωγή της κριτικής, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

Θεωρητικό Μέρος Μαθήματος

 1. Εισαγωγή, βασικά χαρακτηριστικά των βιομορίων. Αμινοξέα, Πρωτεΐνες (δομές, ιδιότητες), Ένζυμα (κατάταξη, κινητική και παράμετροι που επιδρούν, ρύθμιση, εξήγηση της καταλυτικής τους δράσης, ισοένζυμα).
 2. Απομόνωση και προσδιορισμός της δομής πρωτεινών.
 3. Βασικές αρχές τουμεταβολισμού, σύνδεση αναβολισμού και καταβολισμού σε επίπεδα ενέργειας, αναγωγικής δύναμης και μικρομορίων.
 4. Αρχές και σχήματα των κυριοτέρων μεταβολικών πορειών και ονομασία τους. Κύρια γλυκολυτική πορεία, καταβολισμός γλυκογόνου, μονο- και δι-σακχαριτών, έλεγχος, πορεία φωσφορικών πεντοζών.
 5. Κυτταρική αναπνοή, κύκλος κιτρικού οξέος, ρύθμιση, κεντρικές μεταβολικές αντιδράσεις, κύκλος γλυοξυλικού οξέος, οξειδωτική φωσφορυλίωση, διαμερισματοποίηση κυττάρου, διαβατότητα μεμβρανών.
 6. Καταβολισμός λιπαρών οξέων: αρτίων, κορεσμένων, ακόρεστων, περιττών, ρύθμιση, κετονικά σώματα. Καταβολισμός αμινοξέων: Τρανσαμίνωση, τύχη ανθρακικού σκελετού, μεταφορά και απόδοση αμινομάδας, αμμώνιο- ούριο- και ουρικό-τελικοί οργανισμοί, κύκλος ουρίας, ρύθμιση.
 7. Αναβολικές πορείες σακχάρων, λιπαρών οξέων, ρύθμιση.

 

Εργαστηριακό Μέρος Μαθήματος

 1. Παρασκευή ρυθμιστικού διαλύματος Φωσφορικών και μελέτη τις συμπεριφοράς του
 2. Μελέτη των παραγόντων που επηρεάζουν την δράση των ενζύμων με εφαρμογή στο σύστημα της υπεροξειδάσης από ραπανάκι . Αναλυτικά μελετώνται :
  -Η επίδραση της ποσότητας του ενζύμου
  -Η επίδραση του pH και της θερμοκρασίας
  -Η επίδραση του υποστρώματος και του αναστολέα
  -Εύρεση μηχανισμού αντίδρασης και είδους αναστολής
 3. Βασικές τεχνικές διαχωρισμού και απομόνωσης μικρο και μεγαλομορίων που βρίσκουν εφαρμογή και στα τρόφιμα:
  -Απομόνωση λιπιδίων κατά Bligh-Dyer
  -TLC αμινοξέων και λιπιδίων
  -Απομόνωση DNA από φυτικό ιστό
  -PCR (Polymerase Chain Reaction) Αλυσιδωτή Αντίδραση Πολυμεράσης
  -Ηλεκτροφορητικός διαχωρισμός τμημάτων DNA

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 1. ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ, Jeremy M. Berg, John L. Tymoczko, Gregory J. Gatto, Jr., Lubert Stryer, Ελληνική Έκδοση, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ, 2021
 2. Lehninger’s Βασικές Αρχές Βιοχημείας 2η έκδοση, Nelson David L., Cox Michael M., Ελληνική Έκδοση, 2018, Εκδότης Broken Hill Publishers.
 3. Σταμ.Κουσίσης 2013, «Εργαστηριακή Βιοχημεία,3η έκδοση» Αθήνα.