ΑΡΧΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Αρχές εφαρμοσμένης θερμοδυναμικής: θερμοδυναμικά μεγέθη, ανοικτά και κλειστά συστήματα, καμπύλη ισορροπίας ατμών-υγρού, πίνακες ατμών, θερμοδυναμικές μεταβολές. Ψυχρομετρία: ψυχρομετρικά μεγέθη ατμοσφαιρικού αέρα, προσδιορισμός ψυχρομετρικής κατάστασης, ψυχρομετρικοί χάρτες, παραδείγματα εφαρμογές. Ισοζύγια μάζας και ενέργειας: νόμοι διατήρησης μάζας και ενέργειας, δόμηση διαγραμμάτων ροής, επίλυση του συστήματος εξισώσεων, παραδείγματα εφαρμογών στη βιομηχανία τροφίμων. Μηχανική ρευστών: στρωτή και τυρβώδης ροή, εξισώσεις συνέχειας και Bernoulli, ρεολογική συμπεριφορά ρευστών τροφίμων (Νευτωνικά και μη Νευτωνικά ρευστά). Μετάδοση θερμότητας: μετάδοση θερμότητας σε μόνιμη κατάσταση, αγωγή, μεταφορά και ακτινοβολία, σύνθετη μετάδοση και εναλλαγή θερμότητας, μετάδοση θερμότητας σε μη μόνιμη κατάσταση, Νόμος Fourrier, θερμική διαχυτότητα, αναλυτική και αριθμητική επίλυση της εξίσωσης Fourrier, νομογραφήματα και παραδείγματα εφαρμογών. Θερμική επεξεργασία: παστερίωση και εμπορική αποστείρωση, γενική και μαθηματική μέθοδος, αρχές και μηχανολογικός εξοπλισμός. Ασηπτική επεξεργασία: Αποστείρωση τροφίμου (HTST, UΗΤ), αποστείρωση μέσων συσκευασίας, συστήματα ασηπτικής επεξεργασίας/συσκευασίας. Ψύξη τροφίμων: ασφάλεια της ψυκτικής αλυσίδας και ποιότητα των τροφίμων. Κατάψυξη τροφίμων: θεωρία κρυστάλλωσης του νερού και επίδραση της ταχύτητας κατάψυξης στην ποιότητα των τροφίμων, υπολογισμός και πρόβλεψη του χρόνου κατάψυξης (Plank, Nagaoka, Pham), επιλογή μηχανολογικού εξοπλισμού, απόψυξη.