ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Αφυδάτωση τροφίμων: Είδη και μηχανισμοί ξήρανσης, καμπύλη ξήρανσης, μοντέλα πρόβλεψης της καμπύλης ξήρανσης, φυσικοχημικές μεταβολές κατά την ξήρανση, μηχανολογικός εξοπλισμός.
Συμπύκνωση τροφίμων με εξάτμιση: Είδη εξατμιστήρων και χρήσεις τους στην επεξεργασία τροφίμων,
ανύψωση σημείου ζέσεως, σχεδιασμός εξατμιστήρων μιας και πολλών βαθμίδων, επίδραση εξάτμισης στην ποιότητα των τροφίμων.
Συμπύκνωση τροφίμων με κατάψυξη: Κρυστάλλωση του νερού, διαγράμματα φάσεων υδατικών διαλυμάτων, ταπείνωση σημείου πήξεως, εφαρμογές, μηχανολογικός εξοπλισμός.
Συμπύκνωση με μεμβράνες: αντίστροφη ώσμωση, υπερδιήθηση, ηλεκτροδιαπίδυση, εφαρμογές στη τεχνολογία τροφίμων.
Εξώθηση τροφίμων: Θεωρία της εξώθησης, είδη εκβολέων, επίδραση των συνθηκών παραγωγής (πίεση, θερμοκρασία, στροφές, σύσταση) στα εξωθημένα προϊόντα, εφαρμογές στη τεχνολογία τροφίμων.
Ακτινοβόληση τροφίμων: Ιοντίζουσα ακτινοβολία, θεωρία, επίδραση στους μικροοργανισμούς και τα τρόφιμα, εφαρμογές στη τεχνολογία τροφίμων.
Τροποποιημένες ατμόσφαιρες: Μέθοδοι δημιουργίας, αέρια, μηχανολογικός εξοπλισμός, υλικά συσκευασίας, μικροβιολογία συσκευασιών τροποποιημένης ατμόσφαιρας.
Εφαρμογή τροποποιημένης ατμόσφαιρας σε αναπνέοντες ιστούς: Στοιχεία μετασυλλεκτικής φυσιολογίας, μαθηματικά μοντέλα πρόβλεψης σύστασης τροποποιημένης ατμόσφαιρας, υλικά και συστήματα συσκευασίας. Επεξεργασία με μικροκύματα και ραδιοσυχνότητα: Βασικές αρχές, παραγωγή και κατανομή μικροκυμάτων, μηχανισμοί απορρόφησης, διηλεκτρικές ιδιότητες τροφίμων, επίδραση στην ποιότητα και ασφάλεια των τροφίμων, εφαρμογές στην επεξεργασία τροφίμων.
Καινοτόμες μέθοδοι επεξεργασίας και συντήρησης: Επεξεργασία με υψηλή πίεση, με παλμικά ηλεκτρικά πεδία, με παλμικό φώς, με υπερήχους, ωμική θέρμανση, ωσμωτική αφυδάτωση.
Ενεργές και «Έξυπνες» Συσκευασίες Τροφίμων: Συστήματα απορρόφησης και εκπομπής, αυτοθερμαινόμενες και αυτοψυχόμενες συσκευασίες, RFID, χρονοθερμοκρασιακοί δείκτες, δείκτες ποιότητας και ασφάλειας του τροφίμου.
Κινητική Υποβάθμισης Ποιότητας και Χρόνος Ζωής των Τροφίμων: Παράγοντες υποβάθμισης της ποιότητας των τροφίμων, κινητική αντιδράσεων υποβάθμισης, μοντέλα πρόβλεψης διάρκειας ζωής, πειραματικός προσδιορισμός διάρκειας ζωής.