ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ανάπτυξη και σχεδιασμός καινοτομικών προϊόντων, μεθοδολογία και εφαρμογές σχεδιασμού καινοτομικών προϊόντων. Λειτουργικά τρόφιμα. Βιοτεχνολογία/νανοτεχνολογία τροφίμων. Διατροφική επισήμανση – ισχυρισμοι υγείας και νομοθεσία. Εφαρμογή της θεωρίας των εμποδίων στο σχεδιασμό και ανάπτυξη νέων προϊόντων τροφίμων. Σχεδιασμός Βιομηχανιών τροφίμων. Τεχνικές ενθυλάκωσης στα τρόφιμα. Μελέτες περιπτώσεων/σεμινάρια (παρουσίαση εργασιών).