ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Αισθητηριακοί σχηματισμοί: Βασικά γνωρίσματα και ταξινόμηση. Οργανοληπτικοί χαρακτήρες και αισθητηριακή αποδοχή τροφίμων. Ολική εμφάνιση. Φύση αρωματικών συστατικών. Γευστικές ποιότητες. Χαρακτηριστικά εξαρτώμενα από τη δομή του τροφίμου. Ανάλυση του προφίλ της υφής. Οργανοληπτική μεθοδολογία και ορολογία. Διάκριση αναλυτικών μεθόδων. Επιλογή και εκπαίδευση δοκιμαστών. Σημασία της οργανοληπτικής 57272 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β’ 4758/24.10.2018 ανάλυσης στην ανάπτυξη προϊόντων τροφίμων. Συνεργασία με προορατικά μοντέλα αλλοίωσης. Εκτίμηση shelf life. Στρατηγική της οργανοληπτικής ανάλυσης/πρακτικές θεωρήσεις (στόχοι, διαχείριση σχεδιαζόμενου ελέγχου, επιλογή δείγματος – πληθυσμιακή ομάδα/προϊόν, ανάλυση και παρουσίαση δεδομένων). Μελέτες περιπτώσεων (case studies).