ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ

Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (ΣΔΑΤ) Εισαγωγή στα Συστήματα Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων (ΣΔΑΤ). Ο Ρόλος του HACCP στην εξέλιξη και ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων. Ανάπτυξη του Συστήματος HACCP. HACCP και διαχείριση ποιότητας – πρόσφατες εξελίξεις. Case Studies (Μελέτες Περιπτώσεων). Case study σε προϊόντα κρέατος Case study σε γαλακτοκομικά προϊόντα Case study σε ιχθυηρά Case study στην παραγωγή ελαιολάδου. Πιστοποίηση – Διαπίστευση Εισαγωγή στη Τυποποίηση, Διαπίστευση και Πιστοποίηση (ISO, ΕΣΥΔ, European Accreditation – ΕΑ). Σύστημα διαπίστευσης εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων ISO 17025:2005. Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας Τροφίμων. Η σειρά των προτύπων ISO 9000: ISO 9001:2015. Διεθνές πρότυπο για το ΣΔΑΤ- ISO 22000:2005. Πιστοποίηση κατά το International Food Standards (I.F.S.) και British Retail Consortium (B.R.C.). Πιστοποίηση κατά Halal και Kosher. Πιστοποίηση Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO:14001 και Κανονισμός ΕΜΑΣ). Σύστημα Διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας ISO 45001.