Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Α/Α Θεματική ενότητα Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
1 Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 30